Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij

14.03.2017 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v letu 2016 nadaljevala z (nadzorniškimi) aktivnostmi za zmanjševanje nedonosnih terjatev bank (NPL). Delo je (bilo) organizirano v okviru posebnega projekta prestrukturiranje NPL, v okviru katerega so bili opravljeni individualnimi nadzorniški razgovori z osmimi najbolj izpostavljenimi bankami. Vse slovenske banke so Banki Slovenije predložile načrte zniževanja NPL za triletno obdobje (2017-2019). Izvedeno je bilo tudi uspešno sodelovanje v okviru delovne skupine ECB za izdajo Smernic za upravljanje z nedonosnimi terjatvami pomembnih bank (SI), torej bank, katerih nadzor poteka prek Enotnega mehanizma nadzora.

Nov Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij

V sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem pa je pripravljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME). Banka Slovenije z objavo tega Priročnika zaokroža aktivnosti za bolj učinkovito upravljanje NPL v najbolj pomembnem segmentu bančnega kreditiranja v Sloveniji, to je kreditiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij. 

Priročnik ima osem poglavji, ki vključujejo praktične napotke bankam za vsa področja upravljanja NPL MSME – od oblikovanja sistema in kazalcev zgodnjih opozoril za nedonosna posojila, predloga notranje organizacije procesov reševanja NPL v banki, metodologije za segmentacijo NPL portfelja, napotkov za pripravo načrtov prestrukturiranja, postopkov za izvajanje finančne analize za oceno možnosti preživetja podjetja, alternativnih strategij in metodologija izbire najbolj ustrezne in končno priprave in poteka pogajanj z dolžnikom ter do pogojev za spremljanje uspešnosti prestrukturiranja.
Sestavni del Priročnika so tudi vrednosti nekaterih finančnih kazalcev za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji, praktični primeri rešitev ("case studies") in primeri pravnih dokumentov (pogodb).

Priročnik in priloge so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije, v rubrikah:

Aktivnosti in prizadevanja Banke Slovenije za zmanjševanja NPL prispevajo k zniževanju NPL v bančnem sistemu, ki ga potrjujejo podatki in je razvidno iz grafa. 

Graf: Gibanje nedonosnih izpostavljenosti (metodologija EBA) v slovenskem bančnem sistemu