Sporočilo za javnost z 275. seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.09.2003

09/17/2003 / Press release

Svet Banke Slovenije je na svoji 275. redni seji 17.9.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Svet Banke Slovenije se je seznanil z uvedbo nove metodogije oziroma posebnega statističnega standarda Mednarodnega denarnega sklada (MDS) za objavljanje podatkov o bruto zunanjem dolgu. Zadevni standard (External Debt Statistics) je samo eden od standardov, ki ga je Slovenija kot prostovoljna prevzemnica posebnih statističnih standardov MDS (Special Data Dissemination Standard, od avgusta 1996) prevzela. Slovenija na področju posebnih statističnih standardov izpolnjuje vse kriterije MDS in ima status z nazivom "full subscriber", kar odraža transparentnost njene makroekonomske statistike. Podrobna prezentacija nove metodologije za objavljanje podatkov o bruto zunanjem dolgu bo na novinarski konferenci BS 18.9.2003 ob 10:30.

2. Na podlagi sprememb Zakona od deviznem poslovanju s tujino je sprejel Sklep o obveznosti poročanja o poslih s tujino. Sklep združuje in v celoti nadomešča prej veljavne tri sklepe, in sicer:

  • Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 50/99),
  • Sklep o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99 in 41/01) in
  • Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 11/03).

Sklep ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb, je pa usmerjen h koncentraciji statističnih zahtev za potrebe izdelave makroekonomskih statistik s področja ekonomskih odnosov s tujino, ter predstavlja formalno osnovo za razvoj sistemov neposrednega poročanja, ki jih zahteva približevanju EU in EMU. V oktobru 2003 bo objavljen tudi čistopis enotnih navodil za poročanje iz tega področja. Obvezniki poročanja so vsi rezidenti Republike Slovenije, ki opravljajo v sklepu določene transakcije s tujino*, in nerezidenti, ki imajo račun pri slovenskih bankah.

3. Sprejel je Sklep o opravljanju menjalniških poslov, ki z dnem uveljavitve v celoti nadomešča doslej veljavni sklep, objavljen v Uradnem listu RS 50/99 in 80/01. Bistvena novost sprejetega sklepa, poleg manjših redakcijskih in vsebinskih sprememb oziroma dopolnitev, je predvsem določitev razlogov za odvzem dovoljenja.

4. Svet BS je Abanki Vipi d.d., Ljubljana izdal dovoljenje za opravljanje skrbniških storitevskladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZIZDU).

* Imajo račune v tujini, imajo komercialne terjatve in obveznosti do nerezidentov, imajo neposredne naložbe z nerezidenti, poslujejo s tujimi vrednostnimi papirji, imajo tujo gotovino (banke), imajo kreditno razmerje s tujino, imajo druge terjatve ali obveznosti do tujine.