Sporočilo za javnost z 277. seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.10.2003

10/23/2003 / Press release

Svet Banke Slovenije je na svoji 277. redni seji 23.10.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Obravnaval je uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije, sprejetih letos spomladi, in sprejel usmeritve za naslednje kratkoročno obdobje. S poudarki iz razprave na seji SBS dopolnjeni dokument bo guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari predstavil in o usmeritvah denarne politike podrobno spregovoril predstavnikom sredstev javnega obveščanja na novinarski konferenci v prihodnjem tednu.

2. Po znižanju obrestnih mer tolarskih instrumentov na predhodni, 276. seji, je Svet Banke Slovenije znižal tudi ceno za začasni odkup deviz, in sicer za 0,25 odstotne točke s 3,5% na 3,25%. S spremembo cene za začasni odkup deviz se spremeni tudi obrestna mera Banke Slovenije za refinanciranje, ki po novem znaša 5,25%.

Zaradi simetričnosti razmika med cenama obeh valutnih zamenjav se sorazmerno zniža tudi cena za začasno prodajo deviz bankam, in sicer z 2,0% na 1,75% ter posledično tudi obrestna mera naložb pri Banki Slovenije, ki po novem znaša 3,75% na letni ravni.

Nove obrestne mere veljajo od vključno 24. oktobra 2003.

3. Sklenil je, da bo Banka Slovenije v začetku meseca novembra od bank dokončno odkupila devize do višine 300 milijonov evrov. Devize bo dokončno odkupila od tistih bank, ki so v preteklih treh mesecih vzdrževale minimalno stanje swapa. S tem bo bankam olajšala breme vzdrževanja presežkov deviz, obenem pa bo tudi sledila usmeritvi o postopnem zmanjševanju stanja instrumenta začasnega odkupa deviz v procesu približevanja ERM II.

4. Sprejel je Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino. Sklep ureja plačilni promet med rezidenti in nerezidenti, plačilni promet preko računov nerezidentov (v tolarjih ali v tuji valuti) v Sloveniji, ter prenose tujih plačilnih sredstev med računi rezidentov.

S spremembo se razveljavljajo Navodila za izvajanje doslej veljavnega sklepa, ker je njihova vsebina urejena z Zakonom o plačilnem prometu, del njihove vsebine pa je urejen v novih navodilih za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino. Sprejeti sklep izrecno uvaja možnost, da banka izplača priliv iz tujine fizični osebi tudi v gotovini (in torej ne le na transakcijski račun). S spremembo je ukinjena tudi obveznost prilaganja dokumentov (dokazila o vrsti plačila v tujino) nalogu za plačilo v tujino, saj pravilno izpolnjen nalog vsebuje vse podatke, ki jih banka potrebuje za poročanje Banki Slovenije. Sklep začne veljati 1. decembra t.l.

5. Sprejel je Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti. Novi sklep za banke odpravlja omejitve, ki jih je vseboval sklep, sprejet maja 2000, oz. omogoča, da banke v tujem denarju kreditirajo rezidente za kakršenkoli namen (skladno s prej veljavnim sklepom le za plačila v tujino in poplačilo obstoječih kreditov v tujem denarju v državi). Še naprej pa velja prepoved dajanja kreditov v tujem denarju za druge rezidente, ki niso banke - z izjemo Slovenske izvozne družbe, ki še vedno lahko odobrava kredite v tujem denarju za financiranje priprav za izvoz pod pogojem, da so ta sredstva porabljena za plačilo v tujino oz. da odobri bankam kredit v tujem denarju za refinanciranje izvoznega kredita. Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

6. Sprejel je informacijo o delu Banke Slovenije na področju statistike finančnih računov. Že junija letos je SBS sprejel Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (U.l. RS 66/03), in julija izdano relevantno navodilo za izvajanje sklepa (u.l. 78/03). Gre za poročanje stanj in transakcij po posameznih finančnih instrumentih, ki jih imajo posamezni institucionalni sektorji do drugih sektorjev kot terjatev ali obveznost. V poročanje so vključeni vsi rezidenti, ki predstavljajo finančne in nefinančne družbe, ter institucionalne enote, vključene v sektor države po SKIS (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev). Ne poročajo torej fizične osebe, samostojni podjetniki, društva, politične stranke, sindikati, klubi, zveze, cerkvene skupnosti, humanitarne organizacije in drugi neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom. Prvo poročanje obveznikov bo potekalo v novembru 2003 (podatki stanj za leto 2001 in 2002, ter podatki transakcij za leto 2002. Naslednja redna poročanja bodo potekala v začetku tekočega leta (do 31. marca) za predhodno leto.

Z vstopom v Evropsko zvezo bo Slovenija zavezana letne finančne račune predložiti Eurostatu, z vstopom v Evropsko monetarno zvezo pa četrtletne finančne račune Evropski centralni banki.

7. Seznanil se je s podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju bančnih nadzornikov med Banko Slovenije in Centralno banko Črne gore 14. oktobra letos. Gre za deveti sporazum o sodelovanju s tujimi bančnimi nadzorniki, ki ga je Banka Slovenije sklenila skladno z določili Zakona o bančništvu in priporočili Bazelskega komiteja za bančni nadzor (izvajanje določil "core principles", ki zadevajo prekomejni nadzor).

8. Skladno z evropsko pravno ureditvijo je v Banki Slovenije ustanovil nacionalni center za odkrivanje ponaredkov in se seznanil z informacijo o njenih aktivnostih za preprečevanje ponarejanja evro gotovine. Gre za uresničitev ene od številnih načrtovanih potrebnih aktivnosti na področju gotovinskega poslovanja v okviru celovitega Načrta aktivnosti (t.i. Bele knjige), ki ga je Banka Slovenije sprejela kot temelj za priprave na vstop v evrosistem.

9. Na podlagi 2. in 3. odstavka 42. člena Zakona o Banki Slovenije je sprejel Pravilnik o pravicah in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije. Pravilnik stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.