Sporočilo za javnost FSAP

11/24/2003 / Press release

Strokovnjaki Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada (MDS) so se minula dva tedna mudili v Sloveniji z namenom dopolnitve prvega poročila o kakovosti slovenskega finančnega sektorja iz leta 2001 (izvleček je obljavljen na spletni strani MDS), pripravljenega na osnovi dela misije novembra 2000. Delo misije je tudi takrat koordinirala Banka Slovenije. Pogovore so tokrat opravili z nadzorniki finančnega sektorja, institucijami, pristojnimi za računovodenje, revidiranje in podjetniško upravljanje, z bankami in gospodarskimi družbami.

Banka Slovenije je na podlagi priporočil iz prvega poročila izdelala akcijski načrt, o njegovem uresničevanju pa MDS in Svetovni banki poročala dvakrat na leto. MDS in Svetovno banko je lani zaprosila za ponovno, dopolnitveno misijo, ki naj formalno preveri in ugotovi, ali so bila vsa priporočila iz poročila prvotne misije udejanjena oz. uresničena.

Tokratna misija je pomenila nadgradnjo dela (update) misije Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in Svetovne banke v okviru programa za ocenjevanje finančnega sektorja (Financial Sector Assessment Program), ki se je v Sloveniji v organizaciji Banke Slovenije mudila novembra 2000. Takrat so strokovnjaki preverjali samo nadzornike finančnega sektorja (BS, agencije za trg vrednostnih papirjev - ATVP, in agencije za zavarovalni nadzor - AZN) in ustreznost in izvajanje zakonodaje, ki ureja njihovo področje dela. Na podlagi končnega poročila je Banka Slovenije med drugim tudi predlagala manjše dopolnitve in spremembe zakona o bančništvu in nekaterih podzakonskih aktov.

Misija tokrat ni preverjala le dela, postopkov in zakonodaje na področju nadzornikov finančnega sektorja, ampak tudi računovodenje, revidiranje in podjetniško upravljanje. Pregledali so, kako banke in gospodarske družbe pripravljajo poročila po mednarodnih računovodskih standardih. Preverjali so kakovost revidiranja in standardov na institutu za revizijo in v revizorskih hišah.

Posebno pozornost so namenili podjetniškemu upravljanju izven finančnega sektorja, torej v podjetjih, ter relevantni zakonodaji (Zakon o gospodarskih družbah).

Dopolnjeno poročilo o stabilnosti slovenskega finančnega sektorja (FSSA - Financal Sector Stability Assesment) bo objavljeno na spletni strani MDS.