Sporočilo za javnost z 283. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.01.2004

01/22/2004 / Press release

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 283. redni seji 22.1.2004 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

  1. Dr. Heribertu Fernau in mag. Stefanu Vavti je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana.
  2. Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana je izdal dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve - gospodarjenja z vrednostnimi papirji.
  3. Strinjal se je z Navodilom za poročanje upravljalcev plačilnih sistemov v zvezi z opravljanjem poravnav med izvajalci plačilnega prometa.
    SBS je na svoji 261. seji v januarju 2003 sprejel Sklep o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa, ki podrobneje ureja pogoje za opravljanje poravnav med izvajalci plačilnega prometa, pravila o načinih obvladovanja tveganj v plačilnih sistemih, poročanje v zvezi z opravljanjem poravnav in pogoje za opravljanje storitev upravljanja plačilnih sistemov, ter druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati klirinška družba. Izdano navodilo definira dve skupini poročil, redna in izredna, ki jih je upravljalec plačilnega sistema dolžan posredovati v predpisani vsebini, obliki in rokih. Banka Slovenije bo tudi s pomočjo poročil skladno z določili Zakona o plačilnem prometu nadzorovala delovanje plačilnih sistemov.