Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila pritožbo

25.08.2016 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je vložila pritožbo zoper sklep Upravnega sodišča, s katerim se je le-to razglasilo za nepristojno odločati o odredbi Okrožnega sodišča v Ljubljani. Na podlagi te odredbe je Banka Slovenije Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji (Preiskovalni komisiji) izročila zapisnike ožjega kolegija guvernerja za obdobje od 1.1.1997 do 24.4.2015.

Banka Slovenije je v pritožbenem roku ocenila, da sklep Upravnega sodišča še vedno ne razrešuje izpostavljenih pravnih dilem. Poleg tega nekatera stališča Upravnega sodišča po mnenju Banke Slovenije odpirajo tudi vprašanja ustavno pravne skladnosti obravnavane ureditve, zaznati pa je bilo tudi absolutne bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu. Odločitev o vložitvi tožbe in pritožbe, ki bi omogočila razjasnitev odprtih pravnih vprašanj, je po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki v skladu s svojimi pooblastili sprejel guverner, saj tovrstne odločitve niso v pristojnosti Sveta Banke Slovenije

Ne glede na to, da Banka Slovenije še vedno podpira vsa prizadevanja pristojnih organov v zvezi z ugotavljanjem zlorab v slovenskem bančnem sistemu, je ocenila, da je treba to problematiko dokončno razrešiti. Enotna praksa, zlasti pa pravna jasnost in pravna varnost v teh postopkih, namreč ni relevantna zgolj v obravnavanem primeru, pač pa tudi v vseh ostalih postopkih, ki jih vodijo ali jih bodo vodile preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije v prihodnosti.

Ob vsem ponavljamo, da Banka Slovenije s Preiskovalno komisijo sodeluje od začetka in bo tudi v bodoče. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji doslej izročila vsa zahtevana gradiva, več kot 30.000 strani dokumentacije z informacijami o ugotovitvah in ukrepih Banke Slovenije pri nadzoru bank. V interesu Banke Slovenije je, da pristojni organi svoje naloge opravijo.

Banka Slovenije je sicer v zvezi s tožbo, vloženo zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z izročitvijo zapisnikov ožjega kolegija guvernerja, dne 8. 8. 2016 objavila sporočilo za javnosti, iz katerega, v izogib nejasnostim in napačnim interpretacijam, povzemamo:

1. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji (Preiskovalni komisiji) že lani izročila več kot 23.000 strani dokumentacije z informacijami o ugotovitvah in ukrepih Banke Slovenije pri nadzoru bank, ki jih je v preteklosti zahtevala preiskovalna komisija. Izročena dokumentacija je podrobneje opisana v dveh sporočilih za javnost (sporočilo 1sporočilo 2).

2. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji izročila tudi zapisnike ožjega kolegija guvernerja (OKG) in jih torej Preiskovalna komisija zdaj ima (Preiskovalna komisija je zahtevala zapisnike sestankov OKG za obdobje od 1.1.1997 do 24.4.2015).

3. Banka Slovenije meni, da Okrožno sodišče v zvezi z izdajo odločbe, s katero je Banki Slovenije naložilo izročitev zapisnikov OKG, v postopku odločanja Banki Slovenije ni omogočilo, da bi se seznanila z zahtevo Preiskovalne komisije in da bi sodišču pred odločitvijo o tej zahtevi lahko obrazložila pomen te zahteve z vidika varovanja zaupnih informacij. Šele z upoštevanjem vseh dejanskih okoliščin bi namreč sodišče lahko presodilo, ali je zahteva Preiskovalne komisije zakonita in utemeljena. S tem sodišče v postopku odločanja o zahtevi Preiskovalne komisije Banki Slovenije ni zagotovilo spoštovanja ustavno varovanih pravic do enakega varstva iz 22. člena Ustave RS, do sodnega varstva iz 23. člena Ustave RS in do sodnega sredstva iz 25. člena ustave RS.

4. Dejstvo je, da so sestanki OKG posvetovalni sestanki, ki jih sklicuje guverner (te prakse ni uvedel sedanji guverner, pač pa je bila tovrstna praksa prisotna že prej). Sestanki OKG so namenjeni strokovni razpravi, podrobnejši predstavitvi posameznih vsebin in vprašanj iz vseh področij delovanja Banke Slovenije, vključno z njenim delovanjem v okviru ECB in ESCB. Omenjeni kolegij je torej zgolj posvetovalni organ Banke Slovenije in ne sprejema odločitev na podlagi Zakona o Banki Slovenije – pač pa odločitve v skladu z Zakonom o Banki Slovenije sprejema izključno Svet Banke Slovenije oziroma guverner, glede na zakonsko opredeljena pooblastila. Vse zahtevane zapisnike Sveta BS je Banka Slovenije skladno z zahtevo že izročila Preiskovalni komisiji.

Ponavljamo, da je Banka Slovenije  v pritožbenem roku ocenila, da sklep Upravnega sodišča še vedno ne razrešuje izpostavljenih pravnih dilem, zato je danes vložila pritožbo zoper ta sklep. Poleg tega nekatera stališča Upravnega sodišča po mnenju Banke Slovenije odpirajo tudi vprašanja ustavno pravne skladnosti obravnavane ureditve, zaznati pa je bilo tudi absolutne bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu.

POVEZANA SPOROČILA:

Sporočilo za javnost – Izročitev zapisnikov ožjega kolegija guvernerja (8. 8. 2016)