Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.04.2012

17.04.2012 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je dne 17. aprila 2012 sprejel revidirane Računovodske izkaze Banke Slovenije za leto 2011, pripravljene v skladu s pravno podlago za računovodstvo in finančno poročanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Banka Slovenije izkazuje za leto 2011 v izkazu uspeha, sestavljenem v skladu z računovodskimi smernicami Evrosistema, presežek prihodkov nad odhodki v višini 17,1 mio EUR (2010: 38,2 mio EUR).

Poglavitni vir prihodkov Banke Slovenije predstavljajo obrestni prihodki, pridobljeni od njenih naložb v vrednostne papirje in depozite. Znatne obrestne prihodke prinašajo tudi terjatve iz naslova instrumentov denarne politike. Neto obrestni prihodki so v letu 2011 dosegli 112,2 mio EUR (2010: 102,6 mio EUR).

Realizirani prihodki, odhodki vrednotenj in rezervacije so bili skupaj negativni v višini 91,2 mio EUR (2010: -61,5 mio EUR). Realiziranih prihodkov je bilo 51,2 mio EUR (2010: 31,2 mio EUR), odhodkov vrednotenja 131,5 mio EUR (2010: 59,1 mio EUR) in rezervacij 10,9 mio EUR (2010: 33,6 mio EUR).

Provizije in drugi prihodki v letu 2011 znašajo neto 23,2 mio EUR (2010: 25,8 mio EUR). Znesek vključuje sprostitev rezervacije za kritje tveganj pri operacijah denarne politike Evrosistema v višini 5,8 mio EUR (2010: 8,3 mio EUR).

Stroški poslovanja Banke Slovenije so v letu 2011 znašali 27,2 mio EUR (2010: 28,7 mio EUR).

V skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o Banki Slovenije se 25-odstotni delež finančnega rezultata (4,3 mio EUR) namenja v Proračun RS. Preostali znesek bo prenesen v splošne rezerve Banke.

Nerealizirani prihodki iz naslova tečajnih razlik in vrednotenj papirjev so se v letu 2011 zmanjšali za 25,3 mio EUR in znašajo kumulativno, od leta 2007 naprej, 162,7 mio EUR (2010: povečanje za 20,7 mio EUR). Ti prihodki se ne vključujejo v tekoči finančni rezultat, temveč se izkazujejo na računih vrednotenja na desni strani bilance stanja. Uporabiti se smejo izključno za pokrivanje prihodnjih nerealiziranih odhodkov vrednotenja posamezne tuje valute oziroma pozicije vrednostnega papirja.

Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2011 bodo objavljeni na spletni strani http://www.bsi.si/ kot del letnega poročila predvidoma v maju 2012.