Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.05.2012

14.05.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2012 in ga sprejel. Sklepne ugotovitve poročila, povzetek in kronološki pregled ukrepov Banke Slovenije za blažitev posledic finančne krize so objavljeni na spletni strani: http://www.bsi.si pod rubriko "Novosti". 

Nadaljevanje negotovih razmer na mednarodnih finančnih trgih, zaostrovanje dolžniške krize v evroobmočju in krčenje domače gospodarske aktivnosti vpliva na poslovanje bank. Zlasti s krčenjem gospodarske aktivnosti se poslabšuje kakovost kreditnega portfelja bank, kar se preko višjih stroškov oslabitev odraža v izgubi iz poslovanja. Lani so banke poslovale že drugo leto zapored z izgubo, kar najeda kapital ter zmanjšuje in draži dostop do finančnih virov na mednarodnih trgih. Banke posledično krčijo kreditiranje nebančnega sektorja, predvsem podjetij, kar ob zmanjševanju neto obrestnih prihodkov povečuje dohodkovno tveganje tudi v letošnjem letu. Na drugi strani relativno prezadolžena podjetja ne uspejo znižati svojega finančnega vzvoda, med drugim zaradi slabo razvitega domačega kapitalskega trga in slabe dostopnosti do alternativnih virov financiranja. Sočasnost razdolževanja podjetij in bank, čemur se bo pridružilo še razdolževanje javnega sektorja, krepi problem plačilne nesposobnosti med podjetji.

Slabšanje kakovosti kreditnega portfelja je v takih razmerah kritičen proces in ga je v pogojih krčenja bilanc ter premalo aktivnega sodelovanja bank pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju podjetij težko omejiti. Zgolj nadaljnja slabitev posojil in odpisovanja slabih terjatev brez potrebne rekapitalizacije največjih bank in spremembe strukture financiranja podjetij ne bo vzpostavila potrebnega pogoja za začetek novega kreditnega cikla.

Z operacijami dolgoročnega refinanciranja pri ECB so si banke zagotovile zadosten obseg sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti do tujine ob omejenem refinanciranju na mednarodnih trgih. Vendar je dolgoročno pomembno, da banke zmanjšajo odvisnost od grosističnih virov in od virov ECB ter zmanjšajo razmerje med posojili in vlogami nebančnega sektorja. Za dolgoročno izboljšanje poslovanja bank bodo ključne spremembe v upravljanju bank, aktivnejši lastniki, ki so sposobni zagotoviti zadosten kapital, in konsolidacija bančnega sistema.

Proces ponovne vzpostavitve stabilnega finančnega sistema z dobro delujočimi bankami bo dolgotrajen, saj se morata prestrukturirati bančni sektor in sektor podjetij. Pomembno vlogo bo imela tudi umiritev evropske dolžniške krize. Za njihovo pospešitev pa bo zlasti ključna aktivna vloga nosilcev ekonomskih politik.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče poslovanje bank, gibanja na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

3) Svet Banke Slovenije sprejel Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije.

4) Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev (zlatnike, srebrnike in 3evrske kovance) ob 100. obletnici osvojitve prve olimpijske medalje, v prodajo in obtok.