Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila

21.04.2017 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je 20. aprila 2017 potekala 7. seja Nacionalnega sveta za plačila, ki deluje s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti ustrezne prilagoditve trga razvoju v mednarodnem okolju. Obenem je bila to tudi letna seja, na kateri je Nacionalni svet za plačila obravnaval in sprejel letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila v letu 2016 ter potrdil njegovo objavo na spletni strani Banke Slovenije (povezava). Pri obravnavi aktivnosti Nacionalnega sveta za plačila v preteklem letu so se njegovi člani strinjali, da bodo zaradi zaznanih perečih vprašanj, povezanih z varnostjo pri plačevanju, preučili smiselnost oblikovanja delovne skupine Nacionalnega sveta za plačila za obravnavno teh vprašanj. 

Na seji so bile obravnavane vsebine, povezane s prenosom Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) v nacionalni pravni red. V tem okviru so bile najprej predstavljene aktivnosti delovne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovenski pravni redki jo je Nacionalni svet za plačila ustanovil na seji v novembru 2016. Namen delovne skupine je bil zainteresiranim deležnikom, ki jih PSD2 zadeva, omogočiti sodelovanje pri pripravi novega zakona. Predstavljeni so bili tudi časovnica in nadaljnji koraki v postopku sprejemanja zakona, v zakonu predlagane spremembe na področjih plačilnih sistemov in registra transakcijskih računov ter časovnica sprejemanja izvedbenih aktov Evropskega bančnega organa po PSD2.

Prisotni na seji so nadalje obravnavali tematiko vzpostavljanja infrastruktur za takojšnja plačila. Ta bi lahko poleg postopnega nadomeščanja današnjih "netakojšnjih" kreditnih plačil služila tudi kot priročna alternativa gotovini (tudi za plačevanje med fizičnimi osebami). Prav tako imajo takojšnja plačila zaradi potenciala izboljšati denarni tok poslovnih subjektov perspektivo tudi v poslovnem svetu (plačila med pravnimi osebami). Predstavljene so bile aktivnosti iz naslova vzpostavitve infrastruktur za takojšnja plačila v evroobmočju s poudarkom na predstavitvi aktivnosti Evrosistema in možnosti vzpostavitve infrastrukture za takojšnjo poravnavo plačil v okviru plačilnega sistema TARGET2. Dodatno so bile predstavljene aktivnosti na področju vzpostavitve infrastrukture za takojšnja plačila v Sloveniji in aktivnosti poslovne banke iz naslova ponudbe takojšnjih plačil uporabnikom plačilnih storitev.

Predstavljeni so bili razlogi, zakaj v letu 2017 ni prišlo do sprememb načina izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (določenega s Sklepom o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa). Možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa je bila vsem evropskim potrošnikom, ki zakonito bivajo v Evropski uniji, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje, zagotovljena septembra 2016 s prenosom Direktive o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov v nacionalne pravne rede držav članic Evropske unije.

Nazadnje je bil predstavljen še napredek na področju uvedbe (nove) optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN QR). Novi obrazec UPN QR je uporabnikom na voljo od aprila 2017. Z uvedbo obrazca UPN QR bodo stari obrazci UPN z vrstico OCR še vedno v uporabi, in sicer največ do 3. aprila 2018.

Podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 7. seji Nacionalnega sveta za plačila, so objavljena na javni spletni strani Banke Slovenije (povezava).