Posodobljena primerjava nadomestil, ki jih banke in hranilnice zaračunavajo potrošnikom za plačilne storitve

08.01.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije skrbimo, da so uporabniki plačilnih storitev čim bolje informirani o nadomestilih, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo za plačilne storitve. Z namenom, da bi bila ocena stroškov plačilnih storitev za uporabnike čim bolj enostavna, smo prenovili spletni pregled tovrstnih nadomestil. Prenovljeni pregled potrošniku omogoča primerjavo paketov pri posamezni banki in hranilnici ter med njimi. Ker poleg bank in hranilnic plačilne storitve lahko opravljajo tudi nebančni ponudniki, smo dodali pregled nadomestil, ki jih zaračunavajo. Spletni pregled je za vse uporabnike brezplačen in služi kot informativno orodje.

Zagotavljanje in preglednost nadomestil s ciljem ozaveščanja uporabnikov je pomembna prioriteta institucij EU in tudi Banke Slovenije. Cilj je potrošnikom olajšati primerjavo nadomestil med različnimi ponudniki ter jim omogočiti izbiro najugodnejšega ponudnika.

V Banki Slovenije zaznavamo trend opuščanja ponudbe posamičnih plačilnih storitev pri bankah, ki svojim komitentom nudijo zgolj še pakete storitev. Zato v prenovljenem spletnem pregledu nadomestil potrošnikom omogočamo primerjavo med paketi pri posamezni banki oziroma hranilnici ter med njimi. Tako potrošniki lažje ocenijo svoje skupne stroške za plačilne storitve glede na svoje plačilne navade. Prenovljeni spletni pregled prikazuje tudi višino doplačil za storitve, ki niso vključene v izbrani paket. Poleg nadomestil za potrošnike še naprej zagotavljamo tudi spletni pregled nadomestil za storitve, ki jih banke in hranilnice nudijo nepotrošnikom.

Plačilne storitve nudijo tudi nebančni ponudniki, ki imajo ustrezno dovoljenje Banke Slovenije. Gre za plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja. Ker tudi te opravljajo storitve, ki so jih do nedavnega nudile samo banke in hranilnice, smo v Banki Slovenije z namenom zagotavljanja celovite preglednosti in primerljivosti pripravili tudi pregled nadomestil za plačilne storitve tovrstnih ponudnikov.

V Banki Slovenije pojasnjujemo, da so prikazi paketov v spletnem pregledu standardizirani, saj jih je na ta način enostavneje primerjati. Pomembno je tudi, da vključujejo najpogosteje zaračunana nadomestila in storitve, povezane s plačilnim računom. Potrošnikom svetujemo, da se za podrobnejše informacije in ostalo ponudbo obrnejo na posamezno banko ali hranilnico oziroma nebančnega ponudnika.