Sporočilo za javnost – Vzpostavljen sklad za reševanje bank

02.04.2015 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je konec marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank(Uradni list RS, št. 97/14, v nadaljevanju ZOSRB) vzpostavila poseben sklad za reševanje bank.

Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada se bo v bodoče financiralo reševanje bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih bankam lahko izreče Banka Slovenije. Po zakonu bo sklad prenehal z delovanjem 31. decembra 2024.

Vplačanih 191 mio EUR ustanovnih sredstev

Ciljna raven sredstev v skladu, ki predstavlja premoženje bank in ki ga ločeno od ostalega premoženja upravlja Banka Slovenije, znaša 2,3 odstotka vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah v RS (vsota teh vlog je okoli 15 mrd EUR).

Od tega so banke ustanovna sredstva v višini 1,3 odstotka vsote zajamčenih vlog vplačale 30. marca 2015. Skupno ima sklad 191,07 mio EUR ustanovnih sredstev (seznam vplačil po bankah je objavljen na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Vplačila v sklad). 

Banke morajo biti hkrati sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog. Za ta namen morajo imeti od vključno 31. marca 2015 oblikovane likvidne naložbe, kot določa Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15).

V skladu z ZOSRB naložbeno politiko za upravljanje sredstev sklada določa Banka Slovenije, in sicer tako, da bo zagotovljena varnost, nizko tveganje in visoka likvidnost sredstev sklada za reševanje bank.

Več informacij o skladu je na spletni strani Banke Slovenije v poglavju Sklad za reševanje bank.