Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA)

24.11.2015 / Sporočilo za javnost

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah v okviru enotne knjige pravil opredelil enotno definicijo nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti za namen poročanja na konsolidirani podlagi, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015).

Upoštevajoč novo, enotno definicijo ter s ciljem spremljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam s podzakonskim aktom predpisala četrtletno poročanje teh podatkov tudi na posamični podlagi. Banke in hranilnice so po novi definiciji obseg nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti prvič poročale po stanju na dan 30. 6. 2015.

Razlike v definiciji

Banka Slovenije trenutno mesečno (v publikaciji Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere) objavlja podatek o višini in deležu terjatev z zamudo nad 90 dni med vsemi razvrščenimi terjatvami bank. Po stanju na dan 30. 6. 2015 je delež teh terjatev na nivoju celotnega bančnega sistema znašal 10,2% oz. 3,54 mrd EUR.

Ebina definicija nedonosnih izpostavljenosti je širša, saj poleg izpostavljenosti s pomembnim zneskom zamude nad 90 dni v števcu kazalnika - delež nedonosnih izpostavljenosti - vključuje tudi izpostavljenosti, ki ustrezajo kriteriju "majhne verjetnosti plačila". Med slednjimi največji del predstavljajo restrukturirane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, pri katerih zaradi spremenjenih amortizacijskih načrtov odplačevanja (kot posledica nezmožnosti odplačevanja po pogojih pred to spremembo) ne prihaja do zamude več kot 90 dni in pri katerih je ob tej spremembi prišlo ali je verjetno, da bo prišlo do pomembnega odpusta dolga dolžnika.

Ker imajo slovenske banke med svojimi izpostavljenostmi veliko takšnih restrukturiranih izpostavljenosti, se delež nedonosnih izpostavljenosti, upoštevajoč Ebino definicijo, zviša. Iz spodnje tabele izhaja, da je bilo po stanju na dan 30. 6. 2015 kar polovico nedonosnih izpostavljenosti že deležnih ukrepov restrukturiranja (2,84 mrd EUR od skupno 5,95 mrd EUR nedonosnih izpostavljenosti).

Definicija Ebe razširja tudi obseg izpostavljenosti v imenovalcu kazalnika o deležu nedonosnih izpostavljenosti (42,0 mrd EUR v primerjavi s 35,8 mrd EUR). V imenovalcu kazalnika so poleg do sedaj vključenih finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti (kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev), ter (nepreklicnih) prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, na podlagi katerih lahko za banko nastane obveznost plačila, vključena tudi finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti, ki niso namenjena trgovanju, ter odobreni nečrpani krediti (iz zunajbilance).

Tabela: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema na posamični podlagi po stanju na dan 30.6.2015

Banka Slovenije bo podatke o nedonosnih izpostavljenostih na nivoju celotnega bančnega sistema objavljala četrtletno na spletni strani Banke Slovenije v okviru Nadzora bančnega sistema pod rubriko Nadzorniška razkritja - Podatki o nedonosnih izpostavljenostih.

PrezentacijaProblematika slabih kreditov (Novinarska konferenca, 24. 11. 2015)

Sporočilo za javnost EBE (v angl.)