Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2016

17.02.2015 / Numizmatika

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

  • spominske kovance, ki se izdajo letno ob enem dogodku in so širšega pomena. Po velikosti, kemijskih in fizičnih lastnostih je spominski kovanec enak tečajnemu kovancu za 2 evra. V obtoku so v vseh državah evroobmočja;
  • zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo Vladi Republike Slovenije, ki odločitev o določitvi dogodkov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Za leto 2016 so različne institucije in državljani posredovali 34 predlogov dogodkov. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je pripravila predlog, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 5/15), določila naslednja dogodka:

  • 25. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije (spominski kovanec za 2 €) 
    Obrazložitev dogodka: Prva polovica leta 1991 je bila v znamenju priprav na osamosvojitev, za katero se je decembra 1990 na plebiscitu odločilo prek 88 odstotkov Slovencev. 25. junija 1991 je Slovenija postala samostojna in neodvisna država s sprejetjem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
  • 150. obletnico Rdečega križa na Slovenskem (zbirateljski kovanci).
    Obrazložitev dogodka: V Ljubljani je bilo leta 1866 ustanovljeno "Žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in sirotam padlih vojakov", leta 1879 pa še "Moško društvo za podporo in postrežbo ranjenih in bolnih vojakov". Društvi sta se združili leta 1902 in delovali kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa. Zbirali so denarne in druge prispevke ter sodelovali na področju zdravstva, prava in računovodstva. Predvsem pa so delovali na humanitarnem področju (brezplačna kuhinja, bolnišnice, zbiranje oblačil ipd.) tako med vojno kot v času miru.