Pojasnilo - Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank

21.04.2016 / Sporočilo za javnost

Zaradi informacij, ki se po nedavnem odstopu treh članov nadzornega sveta NLB pojavljajo v javnosti, želi Banka Slovenije pojasniti postopek ocenjevanja kandidatov za člane nadzornega sveta bank. Pri tem se ne bo primerjalno opredeljevala do postopkov, ki jih izvajajo drugi organi. 

PREDPISI
Pogoji za imenovanje članov nadzornega sveta bank so določeni v Zakonu o bančništvu (ZBan-2), ki je dostopen na povezavi ZAKON. In sicer v:

53. člen
(pogoji za imenovanje člana nadzornega sveta banke)
(1) Za člana oziroma članico nadzornega sveta banke (v nadaljnjem besedilu: član nadzornega sveta banke) je lahko imenovana oseba:
1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ki ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov;
3. ki ne krši tretjega odstavka 36. člena tega zakona ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta v sodni register.
(2) Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke, če je bila:
1. pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana; ali
2. zoper to osebo vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.
54. člen
(obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta banke)
Banka mora v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe.

Podrobnejša vsebina dokumentacije, s katero banka v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje iz  53. člena ZBan-2 je določena v Sklepu o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Ur. l. RS, št. 73/15)

Kriteriji za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov, to je uprave in nadzornega sveta bank so podrobneje urejeni tudi s Smernicami o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06, v nad.: smernice), ki so objavljene na spletni strani EBA na povezavi SMERNICE
Smernice je Banka Slovenije na podlagi 13. člena ZBan-2 prenesla v slovenski pravni red s Sklepom o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 47/15).

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI ČLANOV
Smernice evropskega regulatorja EBA določajo enotne kriterije za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov. Na podlagi teh smernic se ocenjuje ugled in strokovno usposobljenost oziroma izkušnje osebe ter osebne okoliščine te osebe, ki vplivajo na upravljanje (npr. nasprotje interesov, dovolj časa za opravljanje funkcije, neodvisnost, ipd…)

ODGOVORNOST ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI
Pri tem posebej poudarjamo (ne glede na pristojnost SDH v zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta državnih bank), da smernice EBA določajo, da je "za ocenjevanje začetne in kasnejše primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij predvsem odgovorna kreditna institucija", torej banka.

POSTOPEK IZDELAVE OCENE PRIMERNOSTI ČLANOV NS
Organi banke, ki so pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa (uprave ali nadzornega sveta), morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov (34. člen ZBan-2) . Banka mora izvajati proces ocenjevanja primernosti članov pred in po imenovanju (35. člen ZBan-2). 
To po vsebini (če se osredotočimo le na imenovanje članov nadzornega sveta bank)  pomeni, da mora banka - oziroma skupščina delničarjev kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta - pred imenovanjem pridobiti oziroma izdelati oceno primernosti članov nadzornega sveta. Za izdelavo ocene nadzorni svet oziroma komisija nadzornega sveta za imenovanje (kadar je ta v skladu z zakonom imenovana) izdela mnenje o primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta (50. člen ZBan-2). 
Pri tem mnenju gre za presojo primernosti osebe, ki jo lahko skupščina kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta, upošteva ali ne.  Vsekakor pa naj bi to mnenje zagotovilo interni pogled banke na ustreznost člana - predvsem glede morebitnih okoliščin v zvezi posli med kandidatom in banko, torej glede okoliščin, ki skupščini kot organu imenovanja članov nadzornega sveta morda niso znani, in s tega vidika je mnenje lahko pomemben vir za odločanje skupščine.

Ocena primernosti določene osebe, ki je izdelana v banki v postopku imenovanja in ki vključuje mnenje nadzornega sveta oziroma komisije za imenovanja, predvsem predstavlja koristen pripomoček tudi v procesu presoje Banke Slovenije oziroma ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank). Zakon predvideva, da banka v zvezi z imenovanjem člana nadzornega sveta v petih delovnih dneh po sprejemu sklepa nadzornega sveta o potrditvi ustreznosti članov nadzornega sveta, Banki Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank) posreduje omenjeni sklep in oceno primernosti kandidata, ki jo je izvedla banka (35. člen ZBan-2). 
Menimo, da ta proces ocenjevanja ne posega v uveljavljene korporativne odnose, temveč omogoča le bolj strukturiran proces odločanja o primernosti članov upravljalnega organa tako s strani njihovih lastnikov kot s strani nadzornih institucij.

OCENJEVANJE, KI GA IZVEDE BS oz. ECB
Kot določa ZBan-2 v 54. členu, mora banka v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank).
Banka Slovenije oz. ECB pri svojem (neodvisnem) ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa uporablja – poleg omenjene ocene primernosti, ki jo izdela banka - naslednje vire in evidence:
- izpolnjen vprašalnik za ocenjevanje primernosti člana (ta je del omenjenega Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice ,
- javne evidence (AJPES, GVIN),
- ATVP, AZN,
- povpraševanje pri nadzornih organih drugih držav,
- interne BS evidence (zapisniki oz. druga poročila), če gre za kandidate, ki so že delovali v bankah,
- zapisniki in magnetogrami nadzornih svetov, uprav (kjer se oceni sodelovanje, vključevanje v diskusijo, prisotnost,…), 
- dokumentacija in informacije o razmerjih med banko in kandidatom oziroma članom, ki jih Banki Slovenije na zahtevo posreduje banka,
- predloženih dodatnih informacij, ki izhajajo iz navedb medijev oz. so dostopni (internet),
- ugotovitve zunanjih in notranjih revizorjev banke,
- analiza poslovanja družb, v katerih je kandidat zaposlen.

Postopki se zaključijo z (ne)izdajo licence članom uprav bank (v šestih mesecih) oziroma z oceno (ne)primernosti za člane nadzornih svetov. V zadnjem primeru se zoper neprimernega člana nadzornega sveta začne postopek za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta.