Sporočilo za javnost z 274. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.09.2003

02.09.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije se je na svoji 274. redni seji 2.9.2003 zadnjič sestal v sestavu, skladnim z Zakonom o Banki Slovenije iz leta 1991 (11 članov Sveta, od tega 5 notranjih in 6 zunanjih, neodvisnih strokovnjakov) in je med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Obravnaval je celovito poročilo o neposrednem pregledu bank in hranilnic v zvezi z uvajanjem transakcijskih računov za fizične osebe. Poročilo obravnava neposredne preglede bank in hranilnic, ki jih je BS opravila po izteku zakonskega roka in po 273. julijski seji, in uresničevanje določil odredb o odpravi kršitev, ki jih je v zvezi s predhodno opravljenimi pregledi BS izdala na podlagi sklepov SBS, sprejetih na julijski seji.

Svet je ugotovil, da so banke in hranilnice večinoma uspešno opravile preoblikovanje prilivno-odlivnih računov fizičnih oseb. Nekatere pregledane banke in hranilnice so probleme zagotavljanja ustrezne informacijske podpore reševale z delno ročno migracijo in z dobro notranjo organiziranostjo dela zagotovile uspešno in pravočasno uvedbo transakcijskih računov in obvladovale tveganja odvisnosti od informacijske podpore. Izjemoma posamične banke zaradi ugotovljene nefunkcionalnosti informacijske podpore niso uvedle transakcijskih računov do zakonskega roka skladno z Zakonom o plačilnem prometu. Svet Banke Slovenije je sprejel ustrezne ukrepe za odpravo kršitev in pomanjkljivosti.

Svet BS je tudi ugotovil, da poleg največje še nekatere druge banke ohranjajo akcijsko organiziranost za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti in težav, zagotavljanje začasnih rešitev, čiščenje prehodnih računov, ter za zagotavljanje vsestranske funkcionalnosti aplikativne podpore. Delo posameznih bank še naprej otežuje večja količina nezbranih podatkov o davčnih številkah komitentov, ki teh kljub individualnim in javnim pozivom niso posredovali. 
Svet BS ugotavlja, da so banke in njihovo stanovsko združenje premalo in prepozno obveščale širšo javnost o načinu, ciljih in prednostih uvajanja transakcijskih računov.

2. Savi, družbi za upravljanje in financiranje d.d., Kranj je izdal dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki posredno ali neposredno dosega ali presega 50% delež kapitala in glasovalnih pravic v Gorenjski banki d.d., Kranj. Sava d.d. je v Gorenjski banki prisotna že vrsto let in od začetka leta 2000 razpolaga z dovoljenjem Banke Slovenije za kvalificirani delež do 33% v Gorenjski banki.

3. Družbi Sanpaolo IMI Internazionale s.p.a., Padova je izdal dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki posredno ali neposredno dosega ali presega 20% delež kapitala in glasovalnih pravic v Banki Koper d.d., Koper. 5.3.2002 je BS italijanski banki Sanpaolo IMI s.p.a., Torino izdala dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki posredno ali neposredno dosega ali presega 20% delež kapitala in glasovalnih pravic v zadevni banki. Decembra 2002 je zadevna italijanska banka vse deleže, ki jih ima na tujih strateških trgih, prenesla na hčerinsko firmo Sanpaolo IMI Internazionale s.p.a, Padova. Z izdanim dovoljenjem je prenos formaliziran tudi za delež v slovenski banki. Ob izdaji dovoljenja Banka Slovenije vložnika opozarja, da pričakuje njegovo delovanje v skladu z zavezami, ki jih je dala banka Sanpaolo IMI, da bo torej uresničeval svoje glasovalne pravice v skladu z interesi in cilji Banke Koper d.d. skladno z načeli varnega in preudarnega upravljanja banke, vsebovanimi v delničarskem sporazumu.

4. Banki Koper d.d., Koper je izdal dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU).

5. Novi Kreditni banki Maribor d.d., Maribor je izdal dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev - posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.

6. Sprejel je informacijo o uspešno zaključenem pogajanju in o nedavnem podpisu sporazuma o medsebojnem sodelovanju z belgijskim nadzornim organom bančnega sektorja Commission Bancaire et Financiere iz Bruslja. BS ima torej sporazume o medsebojnem sodelovanju sklenjene z nadzorniki v osmih državah, v zaključni fazi pa so pogajanja z bančnim nadzornikom Črne gore, v začetni fazi pogajanj pa z nadzornikom Srbije.

7. Sprejel je sklep, da se priložnostni kovanci (zlatniki in srebrniki), izdani ob šestdeseti obletnici zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, dajo v obtok.