Sporočilo za javnost – S 3. januarjem 2017 bo začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov

29.12.2016 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru - ZCKR (Uradni list RS, št. 77/16) vzpostavlja Centralni kreditni register (CKR), to je osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

S 3. januarjem 2017 bo, kot del CKR, začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Sistem bo - poleg že obstoječega informacijskega sistema izmenjave podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON - po novem vključeval še informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ.

SISBIZ bo od 3. januarja 2017 dostopen - tako kot je zdaj že SISBON - prek spletne strani Banke Slovenije www.bsi.si oz. nove podstrani Centralni kreditni register.

 

Namen vzpostavitve CKR in sistema izmenjave informacij

CKR – in znotraj njega tudi sistema izmenjave informacij SISBON in SISBIZ – se vzpostavlja z namenom izboljšanja procesov ocenjevanja in obvladovanja kreditnih tveganj kreditodajalcev, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje in vzdržno zadolževanje ter preprečevanje prezadolževanja tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov ter za izvajanje nalog Banke Slovenije (upravljanje tveganj, makrobonitetni nadzor, vodenje denarne politike, zagotavljanje finančne stabilnosti, idr.). 

Vzpostavitev CKR v Sloveniji sledi tudi aktivnostim na evropskem bančnem področju, kjer Evropska centralna banka skupaj s centralnimi bankami evroobmočja in nekaterih drugih držav nadaljuje procese za vzpostavitev podatkovnega niza s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v evroobmočju (ang. Analytical Credit Datasets – AnaCredit).

 

Kdo posreduje podatke 

V sistem izmenjave informacij oz. v CKR bodo morali poleg bank in hranilnic podatke posredovati tudi drugi kreditodajalci, katerih prevladujoča dejavnost je sklepanje kreditnih pogodb, opravljanje storitev finančnega zakupa ali faktoringa, kreditodajalci, ki opravljajo storitve finančnega zakupa nepremičnin, ponudniki plačilnih storitev, Družba za upravljanje terjatev bank, Stanovanjski sklad RS, Eko sklad in MF oziroma UJP kot upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Navedeni zavezanci bodo kot člani sistema izmenjave informacij lahko dostopali do vseh podatkov, ki se bodo izmenjevali v sistemu. 

Poleg navedenih se bodo sicer v sistem izmenjave informacij pod enakimi pogoji kot obvezni člani lahko vključili tudi nekateri drugi kreditodajalci, denimo osebe, ki opravljajo storitev potrošniškega kreditiranja ali pravne osebe s sedežem v RS, katerih glavna dejavnost so storitve kreditiranja s sklepanjem kreditnih pogodb.

 

Katere informacije se zbirajo 

V zbirki podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON se zbirajo podatki o kreditojemalcu (ime, priimek, naslov, podatki o osebnem stečaju …), podatki o kreditnih poslih (krediti, odobrene prekoračitve na plačilnih računih, posli s plačilnimi instrumenti, zamude pri plačilu obveznosti nad 90 dni, podatki o davčnih, upravnih in sodnih izvršbah pri banki…) in podatki o prevzetih poroštvih. Osebni podatki se v sistemu izmenjave oziroma v CKR obdelujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

V zbirki podatkov SISBIZ se, skladno s 17. členom ZCKR, izmenjujejo podatki o zadolženosti poslovnih subjektov, in sicer, osnovni podatki o kreditojemalcu (firma, poslovni naslov, davčna /matična številka, podatki o postopkih zaradi insolventnosti, drugi podatki iz poslovnih registrov), in podatki o kreditnih poslih (datum sklenitve, neodplačane obveznosti, zavarovanja, zamude…). Banka Slovenije lahko dodatno zahteva izmenjavo dodatnih podatkov, denimo o restrukturiranih izpostavljenostih, (ne)donosnih izpostavljenostih, razvrščanju izpostavljenosti. 

Vsakemu posamezniku in poslovnemu subjektu, o katerem se podatki zbirajo in izmenjujejo v sistemu, bo – tako, kot je že praksa v SISIBONU - omogočena seznanitev, kateri podatki se o njem zbirajo ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do njih. ZCKR predvideva tudi globe za člane sistema in odgovorne osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih in varnostnih zahtev ali uporabljajo podatke v nasprotju z nameni, določenimi v zakonu.

 

Varnostni vidik

Pri sistemu izmenjave informacij namenja Banka Slovenije velik poudarek varnostnemu vidiku oz. mehanizmom preprečevanja morebitnih zlorab podatkov, še zlasti osebnih. V tem delu smo za izhodišče vzeli dobre prakse iz obstoječega sistema izmenjave informacij fizičnih oseb – SISBON in jih v nekaterih delih še okrepili. Ključen poudarek bo na izvajanju poglobljenih revizijskih pregledov izpolnjevanja zahtev in standardov varovanja informacij tako pri novih članih, v fazi vključevanja v sistem izmenjave informacij, kakor tudi pri obstoječih članih. V okviru sistema izmenjave bo zagotovljena polna revizijska sled, tako. da bo mogoče v vsakem trenutku ugotoviti kdo, kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do podatkov posameznika ali poslovnega subjekta. ZCKR sicer predvideva visoke globe (od 5.000 do 150.000 evrov) za kršitve pri dostopu do informacij.