Seja Sveta Banke Slovenije 30.11.2010

30.11.2010 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel naslednje izvedbene predpise (sklepe) na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1E):

  • Sklep o sistemu jamstva za vloge
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja 
  • Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
  • Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice

2) Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, november 2010 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2010.