Seja Sveta Banke Slovenije 14.12.2010

14.12.2010 / Sporočilo za javnost

  • Svet Banke Slovenije je obravnaval poročilo Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2010 in potrdil njegovo objavo na spletni strani Banke Slovenije (v naslednjih dneh)
  • Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel naslednja sklepa:
    • Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
    • Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok 
  • Svet Banke Slovenije je zaradi približevanja zaključka leta 2010, z namenom seznanitve javnosti, oblikoval naslednje pojasnilo:

Na podlagi nedavnih sprememb Zakona o bančništvu (ZBan-1E) bodo vlagateljem od 1. januarja 2011 vloge v posamezni banki ali hranilnici zajamčene do višine 100.000 evrov.

Najvišji znesek pokritja v višini 100.000 evrov po vlagatelju sledi evropski direktivi, katere namen je po zaključku leta 2010 zagotoviti vlagateljem enako raven zaščite v vseh državah članicah EU.

Nova enotna ureditev bo nadomestila sedaj veljavno neomejeno jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah, ki je bilo uvedeno, podobno kot v nekaterih drugih državah članic Evropske Unije, novembra 2008 in preneha veljati konec letošnjega leta.

Zajamčena vloga posameznega vlagatelja (fizične osebe; fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost; samostojnega podjetnika oziroma pravne osebe, ki ne ustreza merilom za srednje ali veliko podjetje) v banki ali hranilnici je neto stanje vloge na dan začetka stečajnega postopka nad banko ali hranilnico do višine 100.000 EUR. Neto stanje vloge posameznega vlagatelja je seštevek vseh vlog, zmanjšan za njegove neporavnane dospele obveznosti do banke.

Več informacij o jamstvu lahko pridobite na spletnih straneh Banke Slovenije (http://www.bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=150). Informacije so na voljo tudi v bankah, hranilnicah in na spletnih straneh Združenja bank Slovenije (http://www.zbs-giz.si/).