Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.02.2011

01.02.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja ter potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, januar 2011. 

Svet Banke Slovenije izraža zaskrbljenost nad porastom inflacijskih pritiskov na nekaterih segmentih v Sloveniji, ki jih je mogoče zaznati v zadnjem razdobju. Pri tem opozarja, da bi naraščanje inflacije nad stopnjo, ki jo kot stabilizacijski cilj zasleduje Evropska centralna banka, dolgoročno močno znižalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Gospodarska rast in zaposlenost sta v slovenskem gospodarstvu, ki je odločilno odvisno od mednarodne menjave, neposredno odvisni od prizadevanj, da inflacija ne presega inflacijskega cilja stabilnosti v evro območju.

V Evrosistemu morajo nacionalne politike dopolnjevati politiko Evropske centralne banke z vzdrževanjem odstopanj rasti cen v nacionalnem okolju v okvirih Maastrichtskega kriterija. Ob udejanjanju sekundarnih učinkov na rast plač in ob tveganju cenovno stroškovne spirale je za sidranje inflacijskih pričakovanj potreben premislek o politikah v nacionalni pristojnosti, ki vodijo k zahtevani cenovni stabilnosti. 

Svet Banke Slovenije je tudi obravnaval Poročilo o ekonomskih odnosih Slovenije s tujino, november 2010.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval Poročilo o tekočem poslovanju bank, vključno z gibanji na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer. 

Preliminarni rezultati za leto 2010 kažejo, da bo bančni sektor kot celota posloval z izgubo. To je odraz politike prevzemanja tveganj v preteklosti, gospodarskih razmer v svetu in doma ter finančnega stanja kreditojemalcev in s tem povezane potrebe po tekočem oblikovanju slabitev. Kljub temu se kaže tendenca stabiliziranja obsega kreditiranja nefinančnih družb in prebivalstva. 

4) Svet Banke Slovenije se je seznanil s poročilom o poslovanju plačilnih sistemov za tretje četrtletje leta 2010.