Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije

07.06.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, maj 2011, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2011. 

Gospodarska rast v Sloveniji sloni na močni dinamiki izvozno usmerjenih dejavnosti, hkrati pa jo zavira dejavnost gradbeništva. Skupna rast kaže na zmerno dinamiko okrevanja in visoko brezposelnost. Domače trošenje še naprej ostaja nizko, tudi kot posledica nižjega razpoložljivega dohodka prebivalstva in negotovih razmer na trgu dela. Bruto investicije ostajajo medletno negativne zaradi zmanjševanja gradbenih investicij, po drugi stani pa so se močno povečale investicije v opremo in stroje. Vzdržnost rasti in postopno upadanje brezposelnosti bosta na srednji rok odvisna od krepitve cenovne in stroškovne konkurenčnosti gospodarstva, obvladovanja neravnovesij na področju financiranja in dinamike izvajanja ustreznih strukturnih reform in ekonomskih politik.

Inflacija še vedno zaostaja za povprečjem območja evra. Cene surovin so kljub majski korekciji ostale na visoki ravni. Zaradi visokega prispevka energentov in deloma cen hrane ter nekaterih enkratnih učinkov bi se lahko stopnja inflacije v drugi polovici leta približala 3 %. Nato bo v prihodnjem letu predvidoma ponovno upadla. Osnovna inflacija ostaja nizka, tudi v primerjavi z evrskim območjem, a se negativen prispevek cen industrijskih proizvodov k osnovni inflaciji postopoma zmanjšuje. To kaže na možen začetek postopnega prenosa višjih stroškovnih dejavnikov v cene potrošnih dobrin.

Po zadnjih napovedih Evropske komisije bi lahko bila Slovenija brez dodatnih ukrepov ena izmed zgolj treh držav EU, kjer se primanjkljaj javnih financ povečuje. Dolg sicer ostaja relativno zmeren v primerjavi z drugimi državami, vendar bi lahko v naslednjih letih zaradi visokega primanjkljaja še naraščal. Zaradi zavrnitve pokojninske reforme na referendumu in glede na dodatne obveznosti, ki jih je država sprejela ali najavila, je ključna jasna usmeritev in opredelitev dodatnih ukrepov za konsolidacijo javnih financ. Pri tem bo potrebno preseči razlike med socialnimi partnerji in pritiske posameznih interesnih skupin, ki zavirajo proces konsolidacije na različnih področjih.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče poslovanje bank, gibanja na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer. 

Bančno kreditiranje nefinančnih družb po podatkih za april 2011 še naprej stagnira, kljub sicer nizki vendar pozitivni rasti BDP za prvo četrtletje letošnjega leta. To je predvsem posledica relativno visoke zadolženosti sektorja podjetij in nizke investicijske aktivnosti v domačem gospodarstvu. Prav tako se nadaljuje proces prestrukturiranja virov financiranja bank z odplačevanjem posojil tujim kreditodajalcem. Bilančna vsota bančnega sistema se je aprila 2011 zmanjšala tudi zaradi zmanjšanja vlog države pri bankah. Kreditiranje sektorja gospodinjstev je aprila 2011zmerno poraslo. 

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil s statističnim pregledom kazalnikov za spremljanje makroekonomskih ravnovesij v članicah EU. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da so za Slovenijo opazni negativni trendi na področju konkurenčnosti in neto stanja mednarodnih naložb.