Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.09.2011

06.09.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, julij-avgust 2011.Podatki nacionalnih računov kažejo na stagnacijo slovenske gospodarske aktivnosti tudi v drugem letošnjem četrtletju. Kriza v gradbeništvu se nadaljuje in se je poglobila, kot je predvidevalo že aprilsko Poročilo o cenovni stabilnosti. Po drugi strani je bila aktivnost v predelovalnih dejavnostih v drugem četrtletju še vedno ugodna, medtem ko je bila rast večine ostalih dejavnosti nizka, a pozitivna. Tudi v evrskem območju je bila gospodarska rast v drugem četrtletju nizka, po sicer zelo ugodnih rezultatih v prvem četrtletju.

Razen trošenja gospodinjstev, ki se je ohranilo na lanski ravni, so se v drugem četrtletju poslabšale vse komponente domačega trošenja. Pri tem so se po močnem porastu ponovno zmanjšale tudi investicije v opremo in stroje. Pozitivna rast temelji na tujem povpraševanju, vendar se v zadnjih mesecih globalna gospodarska aktivnost upočasnjuje, kar pomeni dodatno tveganje za okrevanje gospodarstva v prihodnjih četrtletjih. Kazalniki zaupanja za avgust kažejo na nadaljevanje upadanja izvoznih in skupnih naročil. Tuje povpraševanje je pod vplivom vedno večje negotovosti, povezane tudi z vzdržnostjo javnih financ v nekaterih državah.

Medletna inflacija se je v zadnjih mesecih znižala, v naslednjih mesecih pa se bo prehodno povišala predvsem zaradi enkratnih baznih učinkov. Avgusta se je osnovna inflacija še nekoliko znižala. Takšna inflacijska gibanja so predvsem odraz neugodnih razmer na trgu dela, ki ne omogočajo rasti plač in končnega trošenja gospodinjstev. Hkrati se stroški dela na enoto proizvoda medletno znižujejo, kar kaže na prilagajanje gospodarstva na zaostrene razmere agregatnega povpraševanja.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval redno mesečno informacijo o tekočem poslovanju bank, gibanju na kapitalskih trgih in obrestnih merah. Bilančna vsota bančnega sistema se je julija zmerno povečala, kreditiranje nebančnega sektorja pa se je zmanjšalo. Nazadovanje kreditiranja sektorja nefinančnih podjetij se je nadaljevalo. Stroški oslabitev in rezervacij so se do konca julija letos povečali bolj kot v primerljivem lanskem obdobju. Poslovanje nefinančnih družb se slabša, zaradi česar narašča delež zamud pri poravnavanju obveznosti do bank. Kreditiranje gospodinjstev zmerno narašča. Bančni sistem je v prvih sedmih mesecih letos posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 47,9 mio EUR. Kapitalska ustreznost bančnega sistema se je v prvi polovici letošnjega leta povečala za 0,7 odstotne točke na 12%, kapitalska ustreznost prvega reda pa za 0,9 odstotne točke na 9,9%, kar omogoča bankam nuditi gospodarstvu ustrezno kreditno podporo v primeru upravičenega kreditnega povpraševanja in ob upoštevanju načela skrbnega obvladovanja kreditnih tveganj. 

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil s Poročilom o poslovanju plačilnih sistemov v 2. kvartalu 2011.

4) Svet Banke Slovenije je obravnaval Analizo nadomestil in oceno prihodkov bank in hranilnic iz naslova plačilnih storitev.