Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 2.11.2011

02.11.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2011 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2011. 

Razpoložljivi podatki za tretje četrtletje 2011 kažejo na nadaljevanje šibke, a pozitivne rasti gospodarske aktivnosti v evrskem območju. Hkrati se poslabšujejo obeti za gospodarsko rast v evrskem območju v letošnjem in prihodnjem letu, postopoma pa se nižajo tudi napovedi za države srednje in vzhodne Evrope. Razlike v gospodarski rasti med članicami evrskega območja se povečujejo, k čemer močno prispevajo verodostojnost javnofinančne konsolidacije, konkurenčnost in trdnost finančnega sistema posameznih držav. Povečana negotovost se kaže v močnem zniževanju vrednosti kazalnikov zaupanja, finančni trgi pa so se večinoma pozitivno odzvali na sklepe sestanka voditeljev EU 26. 10. 2011.

Pešanje aktivnosti v mednarodnem okolju negativno vpliva na slovensko gospodarstvo. Rast izvoza je v avgustu 2011 sicer ostala visoka, vendar podatki za predelovalne dejavnosti v zadnjih mesecih kažejo na poslabševanje dinamike v proizvodnji. Ob visoki stopnji brezposelnosti in globoki krizi gradbenega sektorja ostaja domače povpraševanje šibko. V razmerah počasnega gospodarskega okrevanja so možnosti znižanja stopnje brezposelnosti omejene.

Negotovost glede izvajanja fiskalne konsolidacije v Sloveniji se kaže tudi v znižanju bonitetne ocene državnega dolga in postopnem naraščanju zahtevanega donosa za financiranje državnega dolga v primerjavi z državami s trdnim stanjem javnih financ. S tem se povečujejo stroški financiranja države in posredno zasebnega sektorja. Četudi je dolg države v primerjavi z večino držav evrskega območja nižji, je nujno zajeziti njegovo hitro naraščanje. Sprejeti varčevalni ukrepi slonijo večinoma na kratkoročnem omejevanju investicijskih izdatkov, zato je nujno čimprejšnje sprejetje dolgoročno vzdržnih ukrepov za znižanje primanjkljaja v skladu z zavezami v Paktu o stabilnosti in rasti. Ekonomske politike morajo znižati negotovost glede izvajanja fiskalne konsolidacije in s tem izboljšali dostopnost države in zasebnega sektorja do mednarodnih finančnih trgov.

Inflacija se je v oktobru 2011 približala povprečju evrskega območja in je znašala 2,9 %. Do konca leta bo v skladu s projekcijami Banke Slovenije ostala na podobni ravni, nato pa se bo v prvih mesecih prihodnjega leta znižala pod 2 %. Ob nadaljevanju šibkega domačega povpraševanja bo znižanje cen predvsem posledica umirjanja cen energentov.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval redno mesečno informacijo o tekočem poslovanju bank, gibanju na kapitalskih trgih in obrestnih merah. 

Bilančna vsota bančnega sistema se je septembra 2011 zmanjšala. Na to je na strani virov vplivalo zmanjšanje obveznosti bank do tujih bank, zmanjšanje obveznosti do Evrosistema in zmanjšanje stanja dolžniških vrednostnih papirjev. Na strani naložb se je nadaljevalo zmanjševanje obsega posojil nebančnemu sektorju. Oblikovani so bili visoki stroški oslabitev in rezervacij povezanih s kreditiranjem nefinančnih podjetij v višini 150,3 mio EUR. Izguba v bančnem sistemu je letos do septembra znašala 107 mio EUR. 

Rezultati poslovanja bank so odraz širšega makroekonomskega okolja, kapitalska ustreznost in likvidnost bančnega sistema kot celote pa sta ustrezni.

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil s publikacijo Neposredne naložbe 2010 in potrdil njeno objavo.