Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 06.03.2012

06.03.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, februar 2012, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, december 2011. 

BDP se je po ocenah SURS-a v zadnjem četrtletju 2011 zmanjšal za 0,7 %. Zmanjševanje gospodarske aktivnosti v večini držav evrskega območja je, ob zaostrovanju dolžniške krize v drugi polovici leta 2011, povzročilo tudi upad izvoza in industrijske proizvodnje v Sloveniji. Varčevalni ukrepi države, nadaljnja rast brezposelnosti in negotovosti glede prihodnjih gibanj ter realno zmanjševanje stroškov dela, ki so sicer nujni za ponovno vzpostavitev konkurenčnosti gospodarstva, so prispevali k zmanjšanju domače končne potrošnje. Ob poslabševanju dostopa do tujih virov financiranja, so banke zaostrile pogoje financiranja gospodarstva in nadaljevale z zmanjšanjem kreditiranja. Nov sveženj ukrepov ECB je izboljšal zaupanje na finančnih trgih, pričakovano postopno okrevanje evrskega gospodarstva v drugi polovici leta pa bo v veliki meri odvisno tudi od učinkov konsolidacije javnih financ.

Primanjkljaj javnih financ je lani kljub zmanjšanju državne potrošnje ostal visok. Vlada za letos načrtuje zmanjšanje primanjkljaja proračuna RS na raven 3 % BDP, za kar bo potrebno krčenje javnih izdatkov in učinkovitejše proračunsko načrtovanje. Konsolidacija javnih financ bo kratkoročno še dodatno prispevala k znižanju domačega povpraševanja, vendar je potrebna za zagotovitev vzdržnega dolgoročnega financiranja javnih financ, za doseganje vzdržne gospodarske rasti in za ohranjanje kreditne bonitete države.

Inflacija, merjena s HICP, je februarja znašala 2,8 % in je bila višja od povprečja evrskega območja. Povišanje je predvsem posledica kratkoročnega povišanja prispevka cen storitev in ponovne rasti cen energentov, v prihodnjih mesecih pa se pričakuje, da se bo inflacija zniževala. Tveganje višje inflacije predstavlja naraščanje cen nafte na svetovnih trgih in cenovni pritiski v sektorjih z omejeno konkurenco, predvsem pri komunalnih storitvah in javnem prevozu.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče poslovanje bank, gibanja na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer. 

Bilančna vsota bank se je januarja 2012 povečala za 22 mio EUR. Banke so povečale predvsem kratkoročne vloge pri bankah v tujini in stanja posojil nefinančnim družbam ter zmanjšale denar v blagajni in stanja na računih pri centralni banki. Kljub mesečnemu prirastu posojil nefinančnim družbam za 70 mio EUR, je medletna dinamika rasti tovrstnih posojil znašala -6,2%. Rast posojil gospodinjstvom se je januarja umirjala. Na strani virov so banke zmanjšale obveznosti na domačem medbančnem trgu, v tujini pa se niso razdolžile. Stanje vlog nebančnega sektorja se je povečalo, na kar je vplivalo predvsem povečanje vlog gospodinjstev. Kapital bank se je povečal za 53 mio EUR. Bančni sistem je januarja 2012 posloval z dobičkom pred davki v vrednosti 24 mio EUR, kar je bilo 7,7 % več kot januarja lani. Razlog tega povečanja so bili manjši stroški oslabitev in rezervacij.

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2011. Odkritih je bilo 1.174 kosov ponarejenih evrobankovcev, ali 54,9 % manj kot v letu 2010. Vrednost odkritih ponarejenih evrobankovcev in evrokovancev je v letu 2011 znašala 92.543,00 EUR, ali 87,6% manj kot v letu 2010. Največji del odkritih ponarejenih evrobankovcev v količinski strukturi v letu 2011 predstavljajo bankovci za 100, 20 in 50 EUR (86,0%), v letu 2010 pa so bili odkriti tudi ponarejeni bankovci za 500 €. Število odkritih ponaredkov evrogotovine v Sloveniji zaenkrat ne predstavlja večjega problema.