Sporočilo za javnost ob seji Sveta Banke Slovenije dne 17.07.2012

17.07.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval rezultate stalnega procesa nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja, ki zajema presečno stanje rednih nadzornih aktivnosti, tako z vidika tveganj, kot tudi kapitalske ustreznosti bank na posamični ravni. Vse banke so predmet rednih in izrednih nadzorstvenih ukrepov in pregledov glede na ocenjeno tveganost. Banke zahteve po kapitalski ustreznosti izpolnjujejo, čeprav s težavo, zaradi naraslih tveganj, ki so posledica stanja v gospodarstvu. Kapitalsko ustreznost pa je možno zagotoviti ne samo z dodajanjem kapitala, temveč tudi z drugimi aktivnostmi prestrukturiranja v bančnem sistemu in v realnem sektorju.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi tekoče poslovanje bank, gibanja na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer, po podatkih za prvih pet mesecev leta 2012. 
Proces krčenja bilančne vsote bank se je maja nadaljeval. Bilančna vsota se je znižala za 296 mio EUR, na 49,1 mrd EUR. Na to znižanje je na strani obveznosti vplivalo razdolževanje bank v tujini. Obenem se je upočasnila dinamika rasti vlog gospodinjstev, ki na medletni ravni s 1,1% ostaja pozitivna. Zmanjševanje kreditne aktivnost se je maja nadaljevalo predvsem zaradi krčenja posojil velikih domačih bank nebančnemu sektorju. 

Podatki drugega kazalnika kakovosti naložb bank, razvrščanja terjatev v bonitetne skupine od A do E za maj, odražajo povečanje kreditnega tveganja. 

Na dohodkovno tveganje v bankah negativno vplivata negativni rasti neto obrestnih in neobrestnih prihodkov ter naraščanje stroškov oslabitev in rezervacij. Delež slednjih v bruto dohodku bank je najvišji pri skupini velikih domačih bank in najnižji pri bankah v večinski tuji lasti.