Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 04.01.2013

04.01.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, december 2012 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2012.

Gospodarska gibanja v zadnjem četrtletju leta 2012 so bila večinoma skladna s projekcijami oktobrskega Poročila o cenovni stabilnosti. Po znižanju za okoli dva odstotka v lanskem letu naj bi se BDP znižal tudi v letu 2013. Rast gospodarstva je pričakovati v letu 2014, vseskozi pa bo glavno gonilo gospodarske aktivnosti ostal izvoz.

V nasprotju s povprečjem evrskega območja so v zadnjem letu izvozno usmerjene dejavnosti uspele ohranjati raven aktivnosti. Hkrati se je zmanjšalo domače povpraševanje. Oboje se kaže v naraščajočem presežku tekočega računa plačilne bilance, ki je pričakovan tudi v prihodnjih letih. V zadnjih mesecih se je zaposlenost ponovno začela hitro zniževati, obenem pa se slabšajo tudi zaposlitvene možnosti. Inflacija, ki se je v decembru povišala na 3,1 %, se bo v razmerah šibkega domačega povpraševanja postopoma zniževala. Trend zniževanja inflacije bi se lahko prekinil, če se bodo izraziteje odrazili pritiski na inflacijo s strani poviševanja davkov, trošarin in cen pod vplivom ukrepov ekonomske politike. Našteti dejavniki v zadnjih mesecih že prispevajo okoli polovico k skupni rasti cen, v januarju pa je predvidena tudi sprostitev cen komunalnih storitev.

Tveganja pri inflaciji so torej še vedno vezana na nadzorovane cene in ukrepe za stabilizacijo javnih financ. Banka Slovenije s tega vidika ocenjuje, da predstavlja prenos odločanja o cenah komunalnih storitev oz. cenah storitev gospodarskih javnih služb na lokalne skupnosti brez ustrezne regulative resno tveganje za stabilnost cen in inflacijska pričakovanja. Zato je kljub trenutno nizki osnovni inflaciji Banka Slovenije zaskrbljena nad predvidenim prenosom odločanja o cenah komunalnih storitev oz. o cenah gospodarskih javnih služb na lokalne skupnosti, brez predhodne institucionalne ureditve regulatornih mehanizmov za nadzor upravičenosti povišanj cen pri lokalnih izvajalcih. Kot vhodni strošek za marsikatero podjetje lahko povečevanje cen komunalnih storitev tudi neposredno prispeva k poslabševanju konkurenčnosti gospodarstva. Januarske najave povišanj vseh cen med 15% in 70% na lokalnem nivoju potrjujejo zaskrbljenost Banke Slovenije v zadnjih mesecih.

Za doseganje vzdržne gospodarske rasti je ključno postopno doseganje makroekonomskih ravnovesij, prednostno uravnoteženje javnih financ. Nadaljnja fiskalna konsolidacija, ki je predvidena tudi v sprejetih proračunih Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ostaja bistveni dejavnik zniževanja negotovosti v gospodarskem okolju ter zagotavljanja nemotenega dostopa do tujih virov financiranja. Ukrepi fiskalne konsolidacije so se v letu 2012 odrazili v zmanjšanem zaupanju potrošnikov in prispevali k upadu domačega povpraševanja. Dodatni konsolidacijski ukrepi bi morali biti zato zasnovani tako, da bodo povzročali čim manj negativnih učinkov na gospodarsko rast in zaposlenost, s poudarkom na krepitvi razvojnega potenciala, konkurenčnosti in dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Strukturne reforme je potrebno aktivno nadaljevati, pri čemer je nujno potrebno pospešiti sprejem sprememb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter pospešiti proces poslovnega in finančnega prestrukturiranja podjetij, ki bo imel za posledico nižji finančni vzvod in odgovorno lastništvo.

S tega vidika Banka Slovenije ocenjuje sprejetje pokojninske reforme kot pomemben dejavnik krepitve verodostojnosti ekonomske politike. S pokojninsko reformo so se zmanjšala tveganja glede dolgoročne fiskalne vzdržnosti, ki jih je Evropska komisija za Slovenijo ocenjevala kot velika. Reforma bo že kratkoročno prispevala h konsolidaciji javnih financ. Sprejeta reforma odraža tudi sposobnost doseganja soglasja med socialnimi partnerji in predstavlja ugodno znamenje za tržne udeležence.