Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 30. avgust 2013

30.08.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2013, in ga sprejel.

Večina trendov gibanj v bilancah bank ostaja podobnih kot v preteklih dveh mesecih, vendar se dinamika odplačevanja dolga slovenskih bank do bank v tujini ugodno upočasnjuje. Po močnem razdolževanju v preteklih mesecih so bila neto odplačila posojil tujim bankam junija nizka, 8 mio EUR. Tudi obveznosti servisiranja dolga bank do tujine je manjša kot je bila še pred enim letom. V prihodnjem enoletnem obdobju slovenskim bankam zapade v plačilo za 1,7 mrd EUR, kar predstavlja 21,5% obveznosti do tujih bank, od tega večina bankam v večinski tuji lasti. Ta relativni delež je bistveno manjši kot je bil še lani ob polletju, 29,4%. Hkrati so se vloge gospodinjstev v bankah , po treh mesecih zniževanja, v juniju ponovno povečale, za 20 mio EUR. 

3) Svet Banke Slovenije je na podlagi smernic Evropskega bančnega organa (EBA) sprejel spremembe in dopolnitve petih podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na ocenjevanje primernosti članov uprav in nadzornih svetov s strani bank in hranilnic. Banke bodo morale po novem sprejeti in izvajati politike, v katerih bodo določeni kriteriji ugleda, izkušenj in upravljanja, ki jih bodo morali izpolnjevati kandidati za člane uprav in nadzornih svetov. Ti kriteriji bodo predstavljali tudi vsebinsko izhodišče za vse subjekte, vključno z lastniki bank in hranilnic, ki sodelujejo pri predlaganju, izbiri ali imenovanju kandidatov za navedene funkcije. To naj bi prispevalo h krepitvi korporativnega upravljanja v bankah in hranilnicah.

4) Kot je Banka Slovenije že objavila v svojem sporočilu za javnost z dne 19. 8. 2013 je Banka Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter ob pomoči tujih izvajalcev in opazovalcev iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa, za 10 slovenskih bank pristopila k izvedbi pregleda kakovosti aktive (AQR) ter "bottom up" stres testov.