Sporočilo za javnost po Seji Sveta Banke Slovenije dne 24. 09. 2013

24.09.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, september 2013, in se seznanil s sporočilom.

Julija 2013 so se v bilancah bank nadaljevali podobni trendi kot v preteklih mesecih. Vloge gospodinjstev so drugi mesec zapored naraščale. Pomen vlog celotnega nebančnega sektorja za financiranje bank vztrajno narašča. Delež teh vlog v strukturi bančnih virov je julija 2013 dosegel 56% bilančne vsote, za 12 odstotnih točk več kot v letu 2008. Z nadaljnjim razdolževanjem bank v tujini se zmanjšuje njihova odvisnost od grosističnih virov financiranja in hkrati znižuje tveganje refinanciranja. Tuje banke so bile julija 2013 v financiranju slovenskih bank udeležene le še s 13,5%, v primerjavi s 34% pred izbruhom finančne krize.

2) Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice, s katerim je predpisana dokumentacija, ki jo bo morala banka predložiti Banki Slovenije v primeru nameravane pridobitve kvalificirane naložbe v finančni sektor. Na osnovi predloženih podatkov bo nadzorniku omogočena predhodna seznanitev z načrtovano širitvijo poslovanja banke v druge družbe iz finančnega sektorja in posledicami te širitve oziroma v primeru neustreznega sistema upravljanja s tveganji zavrnitev oziroma odvzem dovoljenja za kvalificirano naložbo. V zvezi s kvalificiranimi naložbami bank sta bili poleg omenjenega sklepa sprejeti še noveli Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic ter Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj.

3) Banka Slovenije nadaljuje s proaktivnim spremljanjem in pridobivanjem informacij v povezavi s preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper bančnika Janka Medjo in druge morebitne osebe vključene v preiskavi, med katerimi je bil naveden tudi dr. France Arhar. Sodelovanje poteka s predstavniki uprav obeh bank, kjer sta bančnika delovala, oziroma delujeta (Unicredit banka Slovenije d.d. in NLB d.d.) ter s predstavniki tožilstva ter nadzornimi organi. Banka Slovenije se bo na podlagi ugotovitev tudi odločila o morebitnih ukrepih v skladu s svojimi pristojnostmi po Zakonu o bančništvu.