Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 22.10.2013

22.10.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije se je seznanil tudi z mnenjem ECB o noveli Zakona o bančništvu z dne 15. oktobra 2013, o ukrepih za reorganizacijo bank, ki je tudi javno objavljeno na spletni strani banke. http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1345/html/act_12860_amend.sl.html .

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter tretje in šeste alinee člena 2(1) Odločbe Sveta 98/415/ES z dne 29. junija 1998 o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno banko glede osnutkov pravnih predpisov, saj se predlog zakona nanaša na Banko Slovenije in pravila, ki se uporabljajo za finančne institucije, vedno kadar pomembno vplivajo na stabilnost finančnih institucij in trgov.

ECB je prejela redno prošnjo slovenskega Ministrstva za finance za mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Mnenje je bilo, tako kot vedno, ko gre za predpise o finančnih institucijah, sestavni del predloga zakona, ki je bil poslan v razpravo v državni zbor. V mnenju, ki ga je sprejel Svet Evropske centralne banke, ECB na splošno pozdravlja predlog zakona, v posebnih pripombah pa so navedli: "…Kakor je bilo izpostavljeno v prejšnjih mnenjih ECB o reševanju bank, bi bilo treba institucije, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, načeloma in na podlagi odločitve organov za reševanje reševati z uporabo orodij za reševanje, kadar je to potrebno in v javnem interesu, vključno zaradi preprečitve sistemskega tveganja. Če organ za reševanje ugotovi, da javni interes ni ogrožen, bi morala institucija prenehati po običajnih postopkih zaradi insolventnosti, ki veljajo za take institucije po nacionalnem pravu." Sklepamo, da je to odstavek, ki je bil napačno povzet kot mnenje ECB, ki da je bolj naklonjeno stečaju Faktor in Probanke. ECB se praviloma ne opredeljuje do konkretnih postopkov nacionalnih Centralnih bank, iz citirane pripombe pa ni mogoče sklepati, da se mnenje nanaša na sprejeti ukrep Banke Slovenije o prestrukturiranju obeh bank. Gre torej za povsem napačno razumevanje mnenja Evropske centralne banke, ki se ni nanašalo na nobene konkretne že sprejete ukrepe, temveč na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu, ki bo prvič uvedel tkim. "bail-in" ukrep (mehanizem, ki določa, da morajo k reševanju bank prispevati tudi delničarji, podrejeni in nadrejeni upniki ter nezavarovani varčevalci), ki ga je evropska zakonodaja uvedla s 1. avgustom 2013 in je predpogoj za izvedbo postopkov državne pomoči v bančnem sektorju.