Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12. november 2013

12.11.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2013. Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Gospodarska rast naj bi bila do konca leta v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah relativno ugodna. V Sloveniji so bila agregatna gibanja v tretjem četrtletju stabilna.

Kazalniki zaupanja na področju gospodarske klime se postopno izboljšujejo, predvsem v povezavi z dogajanji v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. V predelovalnih dejavnostih se rast še ni v celoti obnovila, glede na padec prihodkov v trgovini pa ostaja šibko trošenje gospodinjstev. Razmere v večini drugih skupin storitev zasebnega sektorja so ugodnejše, kažejo pa se tudi znaki postopne stabilizacije gradbene aktivnosti.

V zadnjih mesecih so relativno ugodne tudi informacije s trga dela. Povečuje se število zaposlenih zaradi močnejšega zaposlovanja v zasebnem sektorju. Medletna inflacija, merjena s HICP, se je septembra znižala že na 1,1 %. Čeprav kljub temu ostaja nad povprečjem evrskega območja, je to preseganje le posledica poletnega zvišanja stopenj DDV. Presežek tekočega računa plačilne bilance je v enem letu do avgusta dosegel 6,6 % BDP, predvsem zaradi občutnega medletnega zmanjševanja uvoza blaga.

Opisana gibanja odražajo postopno izravnavanje neravnovesij, nastalih pred krizo, in so večinoma skladna s pričakovanji.

Slovenija še naprej sprejema in izvaja številne strukturne reforme, s katerimi želi odpraviti preostala neravnovesja ter omogočiti postopen zagon gospodarstva. To je skupaj z nadaljnjimi napori pri fiskalni konsolidaciji in odpravljanjem težav v bančnem sektorju ključno tudi za povrnitev nemotenega dostopanja do financiranja na mednarodnih finančnih trgih.

Spremembe v bilancah bank so v veliki meri odraz spreminjanja razmer v poslovanju realnega sektorja Dinamika upadanja kreditiranja se zadnje mesece umirja, tako podjetjem kot gospodinjstvom. Krčenje posojil podjetjem ostaja v zadnjih štirih mesecih med 13% in 13,7% medletno. Medletna stopnja rasti stanovanjskih posojil stagnira pri 0,1%, medtem ko se pri potrošniških posojilih ohranja na ravni okrog -8,5%. A so se stroški oslabitev in rezervacij septembra nadpovprečno povečali, kar je dodatno povečalo izgubo iz poslovanja bank. Hitrejše in učinkovitejše prestrukturiranje v povprečju prezadolženega gospodarstva, ki bo podprto z njegovo dokapitalizacijo, bo prispevalo tudi k oživljanju kreditne aktivnosti bank in posledično k izboljšanju njihovega poslovanja.

K izboljšanju rezultatov poslovanja gospodarskih družb realnega sektorja in posledično rezultatov poslovanja bank bo znatno prispevalo tudi očiščenje gospodarskih dejavnosti realnega sektorja od tistih dejavnosti, ki ne sodijo v temeljno gospodarsko dejavnost družbe. S čimer se bo realni sektor bolj osredotočil na razvoj temeljne gospodarske dejavnosti družbe.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 3. kvartal 2013.

4) Svet Banke Slovenije je zahteval revizijo celotnega poslovanja in upravljanja Probanke d.d. in Factor banke d.d. (za obdobje od leta 2006 do leta 2012). Izredni upravi v primeru odkritih sumov oškodovanj ali kaznivih dejanj pri poslovanju bank sume preučita in po potrebi v ta namen najameta forenzične izvedence. O svojih odkritjih upravi obveščata pristojne organe pregona, oziroma po potrebi sprožita druge postopke za zavarovanje interesov bank.