Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 14. januarja 2014

14.01.2014 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, december 2013 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2013.

Po šibki rasti evrskega območja v tretjem četrtletju 2013 tudi podatki za zadnje četrtletje ne nakazujejo opaznejšega gospodarskega okrevanja. Mesečni upad aktivnosti v industrijski proizvodnji in gradbeništvu se je oktobra povečal, nižja kot septembra je bila tudi prodaja v trgovini na drobno. V nasprotju z realnimi kazalniki je ostalo gibanje anketnih kazalnikov še naprej ugodno. Stopnja brezposelnosti je oktobra ostala stabilna pri 12 %. 

Gospodarska aktivnost je bila konec leta 2013 stabilna tudi v Sloveniji. Industrija v povprečju zadnjih mesecev stagnira, saj ob rasti izvoza v evrsko območje upada povpraševanje na drugih trgih, na kar vpliva tudi padanje vrednosti tujih valut. Zmanjševanje domačega povpraševanja se je nekoliko umirilo, skladno z upočasnitvijo upadanja kupne moči. Prenehanje zmanjševanja BDP se odraža tudi na zaustavitvi rasti presežka na tekočem računu plačilne bilance. Zaupanje v gospodarstvu je konec leta ostalo stabilno, a na nizki ravni. 

Zaradi iztekanja pogodb za določen čas se je število registriranih brezposelnih decembra ponovno povečalo. Medletna rast je bila sicer najnižja v letu 2013, a predvsem zaradi učinka osnove. Povprečna nominalna plača se je v zadnjih mesecih sicer povečevala, vendar je bila njena rast do oktobra še nižja od inflacije.

Inflacija čedalje močneje odraža nizko raven domače končne potrošnje. Decembra se je, merjena s HICP, medletno znižala na 0,9 %, ob odsotnosti konsolidacijskih in administrativnih ukrepov pa bi bila negativna. Za 0,3 odstotne točke nižja inflacija kot novembra je predvsem posledica dodatnega zniževanja cen industrijskih proizvodov brez energentov, nižje rasti cen nekaterih tržnih storitev in prehodnega znižanja premije zdravstvenega zavarovanja.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Novembrsko poslovanje bank je bilo še vedno v znamenju pričakovanj rezultatov skrbnega pregleda bank in ohranjanja obstoječih trendov. Spremembe v bilancah predvsem odražajo krčenje bilančnega sistema zaradi dveh bank v postopku nadzorovane likvidacije, kar se kaže v večjem obsegu oslabitev, večjem padcu (neto) kreditne aktivnosti ter večjim izgubam bančnega sistema. Nižanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev se odraža na upadanju potrošniških posojil, kljub temu pa stanovanjsko kreditiranje ohranja pozitivno rast. Vloge gospodinjstev so stabilne. Tveganje refinanciranja bank je nizko, posebej bank v večinski domači lasti, ki se jim je v horizontu enega leta močno znižalo zapadanje dolga do tujine.

4. Svet Banke Slovenije se je seznanil z ugotovitvami ankete o dostopnosti finančnih virov za podjetja, ki jo je banka izvedla tretjič zapored. Namen ankete je bil pridobiti mnenje podjetij o financiranju v Sloveniji in s tem dopolniti informacijsko osnovo, ki jo Banka Slovenija pridobi od bank. Anketa kaže, da tudi v letu 2013 mala in srednja podjetja (MSP) najbolj omejuje plačilna nedisciplina. MSP so v 2013 manj povpraševala po zunanjih virih financiranja kot v 2012, vložila so manj vlog in pri tem so bila manj uspešna kot v 2012. MSP tudi v 2014 ne pričakujejo izboljšanja dostopnosti do virov financiranja. Pogoji po dejavnostih so v 2013 bolj izenačeni kot v preteklem letu, opazno je izboljšanje za podjetja v dejavnosti gradbeništvo. Velika podjetja ocenjujejo stanje na področju financiranja podobno kot MSP. Gradivo z rezultati ankete bo objavljeno na spletni strani (http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=223 ).

5. Svet Banke Slovenije je sprejel dva podzakonska predpisa, in sicer:

Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije

S sklepom se določa način in obseg izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog, ki jih Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (t.i. uredba CRR) daje pristojnemu nadzornemu organu. Gre predvsem za diskrecije, ki opredeljujejo način izračuna kapitala bank v prehodnem obdobju do polne uveljavitve novih pravil in kapitalskih zahtev za različne vrste tveganj ter obravnavo nekaterih drugih bonitetnih zahtev iz uredbe CRR.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na posodobitev vprašalnika v delu, ki se uporablja za ocenjevanje ugleda in izkušenj kandidata za člana uprave banke oziroma hranilnice. Praksa je namreč pokazala, da lahko člani pri nekaterih obstoječih vprašanjih podajo pomanjkljive odgovore, ki Banki Slovenije ne omogočajo celovite presoje glede njihovega ugleda in izkušenj.