Zakon o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank: odločba Ustavnega sodišča RS

07.03.2023 / Sporočilo za javnost

Ustavno sodišče RS je danes razglasilo odločbo glede Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, s katero v celoti razveljavlja izpodbijani zakon. V Banki Slovenije ugotavljamo, da odločba pritrjuje našim stališčem, in sicer da je zakon sporen z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke.

Današnja sodba nam omogoča, da nadaljujemo z aktivnostmi za celovito in s pravnim redom usklajeno naslavljanje problematike, ki smo jih v Banki Slovenije začeli konec leta 2020. Neodvisna skupina pravnih strokovnjakov, ki smo jo angažirali z namenom priprave predloga za celovito rešitev problematike, je tako že pripravila predlog zakonske rešitve, ki bo na voljo pristojnim organom, da jih po svoji presoji uporabijo v zakonodajnem in drugih postopkih. Skupina bo svoj predlog javnosti predstavila v prihodnjih dneh.

V Banki Slovenije smo pred dvema letoma vložili zahtevo za oceno ustavnosti zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (zakon). Ustavno sodišče RS je pred odločanjem na Sodišče EU naslovila vprašanja, ki je septembra lani pritrdilo stališču Banke Slovenije glede spornosti zakona z vidika neodvisnosti in monetarnega financiranja.    

Ustavno sodišče RS danes potrjuje naše stališče, da je izpodbijani zakon v nasprotju s pravom EU in posledično Ustavo RS. Izpodbijani zakon ne upošteva načela samostojnosti in neodvisnosti centralne banke ter prepovedi monetarnega financiranja. Na tej podlagi je Ustavno sodišče RS tako zakon razveljavilo v celoti.

Današnja sodba Banki Slovenije omogoča, da nadaljujemo z aktivnostmi za celovito in s pravnim redom usklajeno naslavljanje problematike. V zadnjih letih se namreč zavzemamo za čimprejšnjo celovito ureditev odprtih vprašanj, ki bo skladna s slovenskim pravnim redom in pravom EU. Zato smo se odločili za aktivnejšo vlogo Banke Slovenije pri iskanju rešitev odprtih vprašanj.

Korake v tej smeri smo naredili z angažiranjem skupine neodvisnih, uglednih strokovnjakov, ki je na podlagi svojega poglobljenega razumevanja ne samo razmer na ožjem strokovnem področju, ampak tudi z vidika delovanja celotnega državnega sistema, pripravila nabor predlogov za celovito ureditev omenjenih odprtih vprašanj. Skupina, ki jo sestavljajo prof. dr. Miha Juhart, dr. Miro Prek, prof. dr. André Prüm in g. Franc Testen, je svoje poročilo predstavila maja 2021. Ključne ugotovitve so se nanašale na to, da:

  • Objektivna odgovornost Banke Slovenije, kot jo predvideva zakon, zaradi neodvisnosti centralnih bank ni ključ do rešitve problematike (morebitnih) terjatev nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti do poslovnih bank.
  • Za zagotavljanje pravne varnosti morebitnim oškodovancem se povrnitvena shema, financirana iz proračuna, zdi edina pravno dovolj sprejemljiva, transparentna, dosledna in učinkovita rešitev.

Neodvisna skupina pravnih strokovnjakov je v drugi fazi svojega delovanja pripravila predlog zakonske rešitve, ki je skladna z evropskim pravnim redom in ustavno ureditvijo Republike Slovenije. Ključni namen predloga zakonskih rešitev je predvsem ta, da bo na voljo pristojnim organom, da jih po svoji presoji uporabijo v zakonodajnem in drugih postopkih. Predloge zakonskih rešitev bomo javnosti predstavili v prihodnjih dneh.