Dostopnost financiranja se je poslabšala, kljub temu pa ostaja eden izmed najmanj omejujočih dejavnikov poslovanja podjetij

28.02.2023 / Sporočilo za javnost

Podjetja so stanje glede dostopnosti financiranja v letu 2022 ocenjevala slabše kot v letu 2021. Slabše ocene so posledica povečanja negotovosti pri zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na poslovanje (aktualne ekonomske razmere, višje cene energentov), in zaostritve pogojev bančnega financiranja. Kljub temu pa je dostopnost financiranja tudi v letu 2022 eden izmed najmanj omejujočih dejavnikov poslovanja za podjetja. Podjetja so tudi poročala o povečanih potrebah po vseh virih financiranja, zaradi česar se je povečala finančna vrzel (razkorak med potrebami in dostopnostjo finančnih virov).

V Banki Slovenije raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja izvajamo od leta 2011. Namenjena je pridobivanju mnenj podjetij o stanju na trgu financiranja. Z raziskavo dopolnjujemo informacije, ki jih sicer pridobivamo od bank.

Uvodoma ugotavljamo, da je 25 % podjetij v letu 2022 kot najbolj omejujoč dejavnik omenilo  inflacijo in domače povpraševanje, podjetja pa kot pomembna dejavnika izpostavljajo še stroške proizvodnje oziroma dela in dostopnost do kvalificiranega osebja in menedžerjev, kar je posledica aktualnih gospodarskih razmer. Dostopnost do virov financiranja je bila tudi v letu 2022 eden izmed najmanj pomembnih omejitvenih dejavnikov poslovanja za podjetja (to je izpostavilo manj kot 10 % podjetij).

Zaradi negotovosti pri poslovanju in naraščajočih cen so se potrebe podjetij po vseh zunanjih virih financiranja povečale. Glede na leto 2021 so se zelo povečale predvsem neto potrebe podjetij po bančnih posojilih, kar izrazito velja za velika podjetja, zmanjšale pa neto potrebe po lastniškem kapitalu, kjer je zmanjšanje največje za velika podjetja. Podjetja poročajo o poslabšanju dostopnosti zunanjega financiranja za vse vire zunanjega financiranja predvsem zaradi vpliva splošnega ekonomskega okolja.

Poslabšanje dostopnosti bančnih virov je prizadelo predvsem mala in srednja podjetja ter mikro podjetja. Velika podjetja so dostopnost bančnih virov financiranja še vedno ocenjevala pozitivno. Zaradi večjih potreb so podjetja povečala število vlog za večino virov zunanjega financiranja in bila pri pridobivanju sredstev uspešna, tudi delež zavrnjenih vlog je ostal zanemarljiv. V 2023 podjetja ne pričakujejo izboljšanja dostopnosti zunanjih virov financiranja. Povečanje potreb in hkratno poročanje o poslabšanju dostopnosti po zunanjem financiranju pomeni, da se je v letu 2022 finančna vrzel povečala in je le nekaj manjša kot leta 2020 v času epidemije.

Večina podjetij tudi poroča o načrtovanih investicijah v naslednjih treh letih, ki pa jih nameravajo financirati predvsem z lastnimi viri in manj z bančnim posojilom. Največ velikih podjetij bo investiralo nad milijon evrov, večina malih in srednjih podjetij pa manj kot milijon evrov.

Podjetja ocenjujejo, da bodo zmogla plačevati višje stroške energije

V raziskavo smo tokrat dodali sklop vprašanj o vplivu stroškov energije na poslovanje podjetij. Pokazalo se je, da povečanje stroškov energentov bremeni predvsem velika podjetja. Medtem ko okoli 20 % vseh podjetij poroča, da so se stroški energentov povečali za manj kot 5 %, je skoraj 35 % velikih podjetij poročalo, da so se jim stroški energentov povečali za več kot 200 %, med malimi in srednjimi podjetji pa je takih 12 %.

Kljub temu povečanju pa okoli polovica vseh podjetij ocenjuje, da bo višje stroške energije zmoglo plačati tudi v prihodnosti. Na to pomembno vpliva prilagajanje višjim stroškom energije s sprejetjem ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in samooskrbe z električno energijo, po drugi strani pa so podjetja tudi že zvišala cene proizvodom in storitvam ter preverila obstoječe pogodbe z dobavitelji.