Sporočilo za javnost-Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank

19.03.2014 / Sporočilo za javnost

Vlada na podlagi mnenj in informacij Banke Slovenije sprejela odločitve glede nadaljnje izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank

Ljubljana, 19. marec 2014 – Vlada se je uvodoma seznanila z informacijo Banke Slovenije o stanju v slovenskem bančnem sistemu ter informacijo Banke Slovenije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah. Na podlagi mnenja Banke Slovenije je vlada danes odločila, da je Banka Celje primerna za začetek postopka za izvedbo ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Banka Slovenije je na podlagi izvedenih aktivnosti petih bank (Banka Celje, Gorenjska banka, UniCredit Banka Slovenije, Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank) za pokrivanje kapitalskega primanjkljaja, izhajajočega iz neugodnega scenarija stresnih testov ugotovila, da so vse banke izvedle zahtevane aktivnosti, s katerimi so odpravile oz. zmanjšale pričakovani kapitalski primanjkljaj. Banka Celje, kljub izvedenim aktivnostim ni bila uspešna pri iskanju potencialnih investitorjev.

Vlada je tako sklenila, da se bodo postopki po ZUKSB nadaljevali, če Banka Celje ne bo pravočasno dokapitalizirana s strani zasebnih vlagateljev. Banka Celje, kljub prizadevanjem v omenjenem obdobju ni uspela ustrezno okrepiti svojega kapitalskega položaja, zato je Banka Slovenije od banke zahtevala izvedbo dokapitalizacije. Če dokapitalizacija s strani zasebnih vlagateljev ne bo izvedena, bo vlada izvršila svojo zavezo po dokapitalizaciji banke in prenosu tveganih postavk na DUTB, dano decembra 2013, kar bi pomenilo pričetek postopkov za pridobitev državne pomoči.

Pri Gorenjski banki se kljub precejšnjemu zmanjšanju pričakovanega kapitalskega primanjkljaja in trenutno visoki kapitalski ustreznosti v letu 2014 pričakuje možnost realizacije dodatnih izgub iz kreditnega tveganja. Posledično bo Banka Slovenije banki podaljšala rok za dokončno izvedbo ukrepov za okrepitev kapitalskega položaja najkasneje do 31. 12. 2014. Vlada je na podlagi omenjene informacije o poteku aktualne krepitve kapitalske ustreznosti v petih bankah odločila, da svojo zavezo za dokapitalizacijo Gorenjske banke podaljšuje do 31. 12. 2014.

Banka Slovenije je lani v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter pod okriljem opazovalcev iz Evropske komisije, ECB in EBA koordinirala in nadzorovala izvedbo skrbnega pregleda reprezentativnega dela bančnega sistema. Izvedba omenjenega skrbnega pregleda je bila tudi predpogoj za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bančnega sistema (to je prenos slabih terjatev na DUTB in vzporedna dokapitalizacija). Rezultati pregleda, ki so ga opravile preizkušene mednarodne svetovalne družbe in ocenjevalci vrednosti nepremičnin so bili znani in objavljeni 12. decembra 2013.

Rezultati skrbnega pregleda bank so bili izhodišče za oceno potrebne dokapitalizacije ter za izvedbo ukrepov za krepitev kapitalskega položaja bank. Banke pa so bile po pristopih k pokrivanju kapitalskega primanjkljaja razdeljene v več skupin. Medtem ko so bili po prejemu pozitivnega mnenja Evropske komisije v petih bankah (NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki) nemudoma izvedeni ukrepi za krepitev stabilnosti (dokapitalizacija in ob predhodnem prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti ter v primeru NLB in NKBM prenos terjatev na DUTB), je preostalih pet bank vključenih v skrbni pregled prejelo zahtevo Banke Slovenije, da do konca januarja 2014 pripravijo podroben načrt aktivnosti za odpravo kapitalskega primanjkljaja in kapitalski primanjkljaj odpravijo najkasneje do 30. 6. 2014. Istočasno je Vlada Republike Slovenije tudi zagotovila ustrezna kapitalska varovala, če banke kapitalskega primanjkljaja ne bodo pokrile do konca junija letos.

Ob upoštevanju izvršenih aktivnosti in stanju kapitalske ustreznosti konec leta 2013, zaveza vlade za dokapitalizacijo ni več potrebna v primeru Raiffeisen bank in Hypo Alpe Adria Bank.

Vlada je ob upoštevanju omenjenih informacij Banke Slovenije tudi sklenila, da podpira ukrepe v smeri nadaljnje konsolidacije v bančnem sektorju.

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

 

BANKA SLOVENIJE

MINISTRSTVO ZA FINANCE