Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017

24.05.2017 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2017.

Bilančna vsota bančnega sistema se je marca opazno povečala, za 617 mio EUR, kar je ustavilo njeno večletno zmanjševanje. Stanje bilančne vsote se je povečalo na 37,6 mrd EUR, za 1,5% več kot pred enim letom. Marčevski prirast je posledica zadolžitve slovenskih bank pri Evrosistemu, kjer so si sredstva izposodila na zadnji avkciji operacije dolgoročnega refinanciranja TLTRO II. Dodatno je k nadpovprečni rasti bilančne vsote prispevalo tudi povečanje vlog nebančnega sektorja, zlasti vlog nefinančnih družb. Na strani naložb so se povečala sredstva na računih pri centralni banki, večinoma iz sredstev pridobljenih na TLTRO II, ki jih banke še niso preusmerile v ciljne naložbe.

Rast posojil celotnemu nebančnemu sektorju se nadalje krepi; marca so bila medletno višja za 3%. Posojila nefinančnim družbam so se po treh mesecih pozitivnih prirastov marca nekoliko znižala, rast se je kljub temu ohranila pri pozitivni medletni stopnji 2,3%. Povečano povpraševanje podjetij po posojilih, o katerem poročajo banke, lahko stabilizira ali še poveča kreditiranje tega sektorja.Večja finančna moč podjetij in izboljšana kreditna sposobnost zaradi večletnega razdolževanja in naraščajočih dobičkov iz poslovanja, lahko spodbudi nadaljnjo rast kreditov temu sektorju. Ni pa nujno, da se bo celotno povečano kreditno povpraševanje odrazilo zgolj v večji kreditni aktivnosti domačih bank, saj podjetja vse bolj intenzivno iščejo tudi alternativne vire financiranja. Še naprej se krepi kreditna aktivnost do gospodinjstev, kjer se s spremenjenim pristopom bank k financiranju predvsem potrošniških posojil pospešuje rast tega segmenta naložb. Posojila gospodinjstvom so bila marca medletno višja za 6,5%, še zlasti hitro naraščajo potrošniška posojila v zadnjih šestih mesecih.

V strukturi vlog gospodinjstev in tudi celotnega nebančnega sektorja se ohranja visok delež vpoglednih vlog, 67% pri gospodinjstvih in 65% pri nebančnem sektorju. Prirasti vlog nebančnega sektorja ostajajo ob nizkih obrestnih merah vpoglednega značaja, hkrati se nadalje zmanjšuje obseg vezanih vlog. Vloge gospodinjstev so se po petmesečni rasti v skupni višini 620 mio EUR, marca nekoliko zmanjšale, pri čemer je sicer visoka rast rahlo znižana, na 6,1%.

Kakovost bančnih naložb se je izboljševala tudi v prvem četrtletju 2017. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je marca znašal 5,3%, njihov obseg pa 1,8 mrd EUR.

Bruto dohodek bank je bil v prvem četrtletju 2017 medletno nižji za 2,5%, zaradi nadaljnjega zniževanja neto obrestnih prihodkov. Pozitivno rast so s 3,8% ohranili neto neobrestni prihodki. Banke so tudi marca nadaljevale s sproščanjem oslabitev in rezervacij. Banke so v prvem četrtletju 2017 poslovale z dobičkom, ki je pred obdavčitvijo znašal 141,2 mio EUR.

Likvidnost bank ostaja ugodna. Prav tako zadovoljiva je kapitalska ustreznost bančnega sistema z 19,1% na konsolidirani osnovi. 

Publikacija: Mesečna informacija o poslovanju bank