Podjetja dostopnost do finančnih virov še naprej ocenjujejo pozitivno

09.03.2020 / Sporočilo za javnost

V zadnjih letih podjetja poročajo o povečanju potreb po financiranju, hkrati pa se je nekoliko manj izboljšala dostopnost do financiranja. Posledično se je finančna vrzel (razkorak med potrebami in dostopnostjo do finančnih virov) nekoliko povečala, je pokazala raziskava Banke Slovenije. Dostopnost do financiranja sicer ostaja eden najmanj pomembnih omejitev pri poslovanju podjetij. V lanskem letu bil tako med razlogi za omejitev poslovanja ponovno najbolj izpostavljen dejavnik pomanjkanja kvalificiranega osebja ali izkušenih menedžerjev. O tovrstnih težavah namreč vsako leto poroča več podjetij, kar v Banki Slovenije pripisujemo vplivom demografskih sprememb na trg dela. Podjetja še poročajo, da bodo tudi v prihodnje, podobno kot pretekla leta, načrtovane investicije financirala z lastnimi sredstvi ali nekaterimi bančnimi viri.

V Banki Slovenije raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja izvajamo od leta 2011 in je namenjena pridobitvi mnenj podjetij o stanju na trgu financiranja in s tem dopolniti informacije, ki jih pridobivamo od bank. Raziskava za leto 2019 je bila opravljena novembra 2019 in torej odzivi podjetij ne vključujejo morebitnih posledic aktualnih razmer in tveganj v gospodarstvu.

Uvodoma ugotavljamo, da je več kot polovica podjetij kot najpomembnejši omejevalni dejavnik poslovanja navajala omejen dostop do kvalificiranega osebja ali izkušenih menedžerjev. Sledijo stroški proizvodnje ali dela, predpisi, domače povpraševanje in konkurenca. Dostopnost do virov financiranja podobno kot v zadnjih letih ostaja eden najmanj pomembnih omejitvenih dejavnikov. V Banki Slovenije ugotavljamo, da se rezultati med velikimi ter malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) bistveno ne razlikujejo.

V nadaljevanju raziskave smo se predvsem osredotočili na finančne vire podjetij in njihovo dostopnost. Ugotavljamo, da se podjetja v Sloveniji večinoma financirajo z notranjimi viri financiranja, kamor sodi privarčevani zaslužek ali prodaja sredstev, in z bančnima viroma (posojilo in prekoračitev na tekočem računu). Pomembna vira financiranja sta tudi lizing in odkup kratkoročnih terjatev oziroma faktoring. Skoraj tretjino pridobljenih sredstev podjetja namenijo za investicije in tekoče poslovanje.

V zadnjih letih podjetja poročajo o povečanju potreb predvsem za bančna vira in lizing. Podjetja tudi poročajo o izboljšanju dostopnosti do vseh virov financiranja, vendar je to izboljšanje manjše kot v preteklih letih. Posledično se je finančna vrzel (razkorak med potrebami in dostopnostjo do finančnih virov) za glavne vire financiranja nekoliko povečala.

Slika: Finančna vrzel* glede na vir financiranja

Graf finančne vrzeli glede na vir financiranja

Vir: Banka Slovenije. Opomba: *Razkorak med potrebami in dostopnostjo do finančnih virov.

V letu 2019 so predvsem velika podjetja povečala število vloženih zahtev za vse vire financiranja, najbolj za bančna posojila in odkup kratkoročnih terjatev oziroma faktoring. Za MSP je število zahtev za vse vire financiranja ostalo nespremenjeno. MSP so bili manj uspešni pri pridobivanju virov iz vloženih zahtev, obenem pa se je tudi povečal delež zavrnjenih vlog. Velika podjetja so bila v letu 2019 uspešnejša kot MSP, saj večinoma dobijo vsa zahtevna sredstva.

Tudi za letošnje leto več podjetij pričakuje izboljšanje dostopnosti financiranja kot poslabšanje, vendar se delež od 2017 znižuje.

Po podatkih ankete iz lanskega leta, ki sicer kot rečeno ne vključuje morebitnih posledic aktualnih razmer in tveganj v gospodarstvu, velika večina podjetij tudi v prihodnjih letih načrtuje investicije. Največ jih bo investiralo v opremo in stroje, nepremičnine in širitev poslovanja. Podobno kot lansko leto jih večina namerava načrtovane investicije financirati predvsem z lastnimi viri in bančnim posojilom.

Prenesite publikacijo Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2019