Zahtevek za izplačilo pavšalnega nadomestila na podlagi ZPSVIKOB

11.02.2020 / Sporočilo za javnost

Dopolnitev, 10. 3. 2020
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje celega Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) do končne odločitve. Na podlagi te odločitve so prekinjeni vsi pravdni postopki, v tem času tudi ne teče zastaranje odškodninskih terjatev in ne teče rok za vložitev tožbe. Prav tako Banka Slovenije zaradi začasnega zadržanja izvajanja ZPSVIKOB do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bo reševala zahtevkov za izplačilo pavšalnih nadomestil na podlagi 4. do 7. člena ZPSVIKOB.
Podrobnosti v sporočilu za javnost.

Obvestilo  Banke  Slovenije

Zahtevek  za  izplačilo  pavšalnega  nadomestila na  podlagi Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Banka Slovenije je zaradi poenostavitve postopka za vlagatelje zahtevkov za izplačilo pavšalnega nadomestila pripravila osnovne informacije o pogojih, na podlagi katerih je posamezen vlagatelj upravičen do vložitve zahtevka, in kratek povzetek vsebine (in prilog), ki ga mora predložiti vlagatelj.

Pravica do vložitve zahtevka

Zahtevek lahko vloži vsaka fizična oseba (vlagatelj), ki je na primarnem trgu pri izdajatelju (Banka Celje, d. d., Factor banka, d. d., Nova kreditna banka Maribor, d. d., Nova Ljubljanska banka, d. d. in Probanka, d. d.) kupila kvalificirane obveznosti banke drugega in tretjega reda (t. i. obveznice) in je bila imetnik teh obveznosti ob njihovem prenehanju.

Vlagatelj je upravičen do izplačila pavšalnega nadomestila, če njegovi bruto prihodki v letu 2013 niso presegali 18.278,16 evrov.

Vsebina zahtevka

Vlagatelj naslovi podpisan zahtevek za izplačilo pavšalnega nadomestila na Banko Slovenije (Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana).

Zahtevek, ki ga na Banko Slovenije naslovi vlagatelj, mora vsebovati:

  • ime in priimek, naslov in davčno številko vlagatelja;
  • kopijo pogodbe o nakupu na dan izdaje (lahko tudi kopijo potrdila o vpisu ob izdaji);
  • identifikacijske znake instrumentov (izdajatelj, ISIN, število, vrednost ob izdaji);
  • potrdila o izbrisu oziroma prenehanju instrumentov na podlagi odločbe Banke Slovenije (npr. kopija obvestila banke o izbrisu obveznic, kopija potrdila o izbrisu klirinško depotne družbe);
  • podatek o bruto dohodku vlagatelja v letu 2013 (npr. letna odmera dohodnine, informativni izračun dohodnine oziroma napoved za odmero dohodnine);
  • številko transakcijskega računa vlagatelja;
  • izjavo, da je vlagatelj seznanjen s kazenskimi posledicami predložitve ponarejene listine (izjava mora biti podpisana, lahko se jo poda ločeno ali v samem zahtevku).

Ne glede na navedeno, Banka Slovenije v skladu z ZPSVIKOB ne bo upoštevala morebitnih zahtevkov iz naslova dedovanja kvalificiranih obveznosti banke (obveznic).

Dodatne informacije: [email protected].

Objava dokumentacije na podlagi 10. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)
 

Pogosto  zastavljena  vprašanja

Kdo lahko vloži zahtevek za izplačilo pavšalnega nadomestila (v nadaljevanju zahtevek)?

Zahtevek lahko vloži fizična oseba (vlagatelj), ki je:
- na primarnem trgu (tj. ob izdaji) pri izdajatelju kupila kvalificirane obveznosti banke – t.  i. obveznice (nekdanji imetniki delnic po zakonu niso upravičeni do pavšalnega nadomestila);
- bila imetnik teh obveznosti ob njihovem prenehanju na dan 17. 12. 2013;
- v letu 2013 prejela bruto dohodek, ki ni presegal 18.278,16 eurov.

Na koga se naslovi zahtevek?

Zahtevek se naslovi na Banko Slovenije.

Kako se lahko vloži zahtevek?

Vlagatelj lahko zahtevek vloži v pisni obliki, tj. priporočeno po pošti ali pa ga osebno dostavi na Banko Slovenije.
Naslov:
Banka Slovenije
Slovenska cesta 35
1000 Ljubljana

Ali se lahko zahtevek vloži v elektronski obliki (npr. po elektronski pošti)?

Zahtevka ni mogoče vložiti v elektronski obliki, pač pa le v pisni obliki.

Do katerega roka se lahko vloži zahtevek?

Zahtevek se lahko vloži do vključno 16. marca 2020.

Katere sestavine mora vsebovati zahtevek?

Zahtevek mora vsebovati sledeče podatke in dokumente:
- ime in priimek, naslov in davčno številko vlagatelja;
- kopijo pogodbe o nakupu na dan izdaje (lahko tudi kopijo potrdila o vpisu ob izdaji);
- identifikacijske znake instrumentov (izdajatelj, ISIN, število, vrednost ob izdaji);
- potrdila o izbrisu oziroma prenehanju instrumentov na podlagi odločbe Banke Slovenije (npr. kopija obvestila banke o izbrisu obveznic, kopija potrdila o izbrisu klirinško depotne družbe);
- podatek o bruto dohodku vlagatelja v letu 2013 (npr. letna odmera, dohodnine, informativni izračun dohodnine oziroma napoved za odmero dohodnine);
- številko transakcijskega računa vlagatelja;
- izjavo, da je vlagatelj seznanjen s kazenskimi posledicami predložitve ponarejene listine (izjava mora biti podpisana, lahko se jo poda ločeno ali v samem zahtevku).

Zahtevek mora biti lastnoročno podpisan.

Ali mora zahtevek vsebovati izvirne dokumente?

Zahtevek lahko vsebuje kopije potrebnih dokumentov, npr. kopijo pogodbe o nakupu obveznic na dan izdaje. Banka Slovenije pa lahko zahteva, da vlagatelj pokaže izvirno listino (do tega bi prišlo v primeru dvoma o verodostojnosti predloženega dokumenta).

Kje vlagatelj pridobi informativni izračun dohodnine oziroma letno odmero dohodnine?

Vlagatelj letno odmero dohodnine pridobi na Finančni upravi Republike Slovenije.

Kje vlagatelj pridobi potrdilo o izbrisu oziroma prenehanju obveznic?

Vlagatelj potrdilo o izbrisu pridobi na Centralni klirinško depotni družbi – KDD. Vlagatelj lahko predloži tudi potrdilo banke, da so bile njegove obveznice predmet izbrisa na podlagi odločbe Banke Slovenije.