Izjava za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.

16.09.2015 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je 13. avgusta 2015 izdala Factor banki d. d. in Probanki d. d. navodilo, da predčasno poplačata zajamčene vloge na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 (Uradni list RS št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13 in 25/15 – ZBan-2; v nadaljevanju ZBan-1) in vloge, ki se upoštevajo pri določitvi zajamčene vloge na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1, v znesku, ki presega znesek 100.000 eurovPreprosto povedano gre za predčasno poplačilo vseh vlog vlagateljev, katerih vloge štejejo za zajamčene, ne glede na znesek.

S predčasnim poplačilom vlog se prispeva k izvedbi ciljev, ki jih Banka Slovenije zasleduje z izrednima upravama - urejeno prenehanje bank, ter poplačilo terjatev upnikov bank v največji možni meri. Hkrati se bodo ustrezno zmanjšala tudi tveganja, ki bi jih imelo prenehanje bank v rednem stečajnem postopku in s tem tudi strošek za davkoplačevalce.

Predčasno poplačilo depozitov oz. vlog ureja Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2), ki je pričel veljati 13. maja 2015. ZBan-2 v 364. členu določa, da če v času trajanja izredne uprave Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem načrta reorganizacije ugotovi, da so na podlagi ukrepov za postopno prenehanje banke izpolnjeni pogoji za poplačilo posameznih obveznosti banke pred zapadlostjo teh obveznosti, ima banka z izredno upravo ne glede na splošna pravila o pravici predčasnega plačila, določena z zakonom ali pogodbo, pravico predčasno poplačati to obveznost in pri tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od plačila do zapadlosti.

Pogoji za predčasno poplačilo obveznosti so izpolnjeni, če so na podlagi ukrepov za unovčitev premoženja banke zagotovljena zadostna likvidna sredstva in predčasno poplačilo ne bi ogrozilo doseganja ciljev izrednih ukrepov v banki. Banki razpolagata z zadostnimi likvidnimi sredstvi za predčasno poplačilo vlog, ki se upoštevajo pri ugotavljanju zajamčenih vlog, v celotnem znesku, ne da bi se s tem ogrozila sposobnost banke, da zagotavlja redno poplačilo obveznosti kot zapadajo v skladu s pogodbenimi določili ter ne da bi ogrozila doseganje ciljev izrednih ukrepov.