Začetek postopka prisilne likvidacije nad družbama 2 PI in Solidus zaradi nedovoljenega zbiranja depozitov od nepoučene javnosti

04.04.2019 / Sporočilo za javnost

Na Banki Slovenije ugotavljamo, da sta družbi 2 PI in Solidus kršili prepoved opravljanja storitev sprejemanja depozitov ali drugih vračljivih sredstev od nepoučene javnosti. S tem sta kršili določila Zakona o bančništvu, da lahko bančne storitve, kar vključuje tudi sprejemanje depozitov, opravlja le banka, ki je za to pridobila dovoljenje. Družbi nista ravnali v skladu z odredbama Banke Slovenije, da prenehata s tovrstnim poslovanjem, zato smo pristojnemu sodišču predlagali začetek postopka prisilne likvidacije obeh družb.

Ob tej priložnosti ponovno opozarjamo, da pred vložitvijo svojih denarnih sredstev v upravljanje nekomu drugemu preverite, če ima ta ustrezna dovoljenja, kar potrjuje z izdano nalepko.

Na Banki Slovenije smo na podlagi javno dostopnih informacij in opravljenega pregleda poslovanja družb ugotovili, da sta družbi 2 PI d.o.o. in Solidus d.o.o., obe na naslovu Sadarjeva ulica 10, Komenda, kršili prepoved opravljanja storitev sprejemanja depozitov ali drugih vračljivih sredstev od nepoučene javnosti (96. člen ZBan-2). V Sloveniji lahko depozite ali druga vračljiva sredstva od nepoučene javnosti sprejemajo le banke, ki imajo za to dovoljenje, s čimer se zagotavlja varstvo deponentov. Družbi 2PI je bila izdana odredba o odpravi kršitev, s katero ji je bilo odrejeno, da preneha sprejemati depozite in/ali druga vračljiva sredstva od nepoučene javnosti. Družba 2 PI je zaradi izdanega nadzorniškega ukrepa Banke Slovenije svoje dotedanje poslovanje z depoziti prenesla na novoustanovljeno povezano družbo Solidus, kar pa po oceni Banke Slovenije ni mogoče šteti kot prenehanje sprejemanja depozitov od nepoučene javnosti. Družba Solidus je sredstva iz prenesenih depozitov najprej kot posojilo in kasneje kot kapitalsko naložbo ponovno prenesla na družbo 2 PI, s čimer pa se tveganja za deponente niso zmanjšala, ampak povečala. Tudi družbi Solidus je Banka Slovenije izdala odredbo o odpravi kršitev, s prepovedjo sprejemanja depozitov od nepoučene javnosti.

Banka Slovenije je o prepovedi sprejemanja depozitov za omenjeni družbi že obvestila javnost. Vsi izrečeni ukrepi so dostopni na spletnih straneh Banke Slovenije:
Odredba 2 PI, d.o.o.
Odredba Solidus, d.o.o.
Odločba 2 PI, d.o.o. in Solidus, d.o.o.

Na tveganje za vlagatelje v zvezi s poslovanjem družbe Solidus pa je januarja 2018 opozorila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Ker družbi nista ravnali skladno z odredbama, je Banka Slovenije v skladu s 314. členom ZBan-2 izdala odločbi o ugotovitvi razlogov za prisilno likvidacijo zoper obe družbi in pristojnemu sodišču predlagala, da v skladu z zakonom, ki ureja prisilno prenehanje gospodarskih družb, zoper pravni osebi začne postopek prisilne likvidacije.

Ob tem na Banki Slovenije opozarjamo, da ob odločbi o izdaji dovoljenja za opravljanje bančnih storitev vsaki banki izdamo nalepko, ki potrjuje, da je takšno dovoljenje izdano. Zato opozarjamo, da pred vložitvijo denarnih sredstev v upravljanje nekomu drugemu preverite, ali ta ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, kar potrjuje z izdano nalepko.