Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Vprašanja in odgovori o sistemu jamstva za vloge

Jamstva v drugih državah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Domov  > Jamstvo za vloge v bankah    

Jamstvo za vloge v bankah

Temeljna cilja sistema jamstva za vloge

Temeljna cilja sistema jamstva za vloge sta zaščita vlagateljev in ohranjanje njihovega zaupanja v bančni sistem.

Trden in učinkovit sistem jamstva za vloge je eden od pomembnih pogojev za vzdrževanje finančne stabilnosti v državi.

Pravna ureditev

Področje jamstva za vloge je na ravni Evropske unije harmonizirano od leta 1994, ko je bila sprejeta Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in sveta o sistemu zajamčenih vlog.
Kot odziv na finančno krizo je bila direktiva spremenjena marca 2009 (z Direktivo 2009/14/ES). Poenoten je bil znesek, do katerega so zajamčene vloge pri bankah članicah Evropske unije, in sicer najprej do zneska najmanj 50.000 evrov in nato do zneska 100.000 evrov.
Od julija 2014 velja nova Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in sveta o sistemih jamstva za vloge. Ta ohranja jamstvo za vloge do 100.000 evrov, v primerjavi s predhodno ureditvijo pa postopno skrajšuje roke za izplačilo zajamčenih vlog imetnikom iz 20 dni na sedem dni in še povečuje zahteve po informiranju vlagateljev glede jamstva pred sklenitvijo pogodbe v zvezi z vlogo.

Nova direktiva dodatno določa obveznost držav, da vzpostavijo poseben sklad za jamstvo, ki mora razpolagati z zadostnimi sredstvi, da se omogoči nemoteno izplačilo zajamčenih vlog.
V slovenski pravni red je Direktiva 2014/49/EU prenesena z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Ur. l. št 27/16, v nadaljevanju ZSJV), ki je začel veljati 12. aprila 2016. Hkrati so bile z novim zakonom razveljavljene določbe Zakona o bančništvu (ZBan-1) glede jamstva za vloge.

Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji

Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji upravlja Banka Slovenije. To pomeni, da Banka Slovenije:

  • vzpostavi in upravlja sklad za jamstvo vlog,
  • zbira redne in izredne prispevke bank v sklad za jamstvo vlog ter sklepa dogovore o drugih oblikah financiranja sklada,
  • vzpostavlja, preverja in posodablja postopke in ureditve za izplačilo kritja zajamčenih vlog (vključno s stresnim testiranjem),
  • vodi aktivnosti za udeležbo sredstev sklada za jamstvo vlog pri financiranju ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja bank , to je ukrepov, ki zagotavljajo vlagateljem ohranitev dostopa do zajamčenih vlog;
  • nadzira člane sistema jamstva za vloge (vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji ter podružnice bank tretjih držav, ki so vključene v sistem v Republiki Sloveniji) glede izpolnjevanja obveznosti iz članstva.

Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem nalog in pristojnosti, povezanih s sistemom jamstva za vloge, sodeluje z organi za jamstvo vlog drugih držav članic EU, organi za reševanje in drugimi pristojnimi organi držav članic EU.
O delovanju veljavnega sistema jamstva za vloge podrobneje v rubriki Vprašanja in odgovori
 

Sklad za jamstvo vlog

Ena ključnih novosti, ki jo prinaša ZSJV, je ustanovitev sklada za jamstvo vlog, v katerega bodo sredstva prispevale banke in iz katerega bodo izplačane zajamčene vloge.
Višina sredstev sklada, to je ciljna raven sklada, bo določena kot delež (%) skupnega zneska vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji in jo bo določila Banka Slovenije.
Zajamčenih vlog je skupno za 16,2 milijarde EUR po stanju 31.12.2015.
Ciljna raven sklada mora znašati najmanj 0,8% vseh zajamčenih vlog. Sredstva v sklad bodo vplačevale banke z rednimi letnimi prispevki, dokler ne bo dosežen ciljna raven sklada, ki jo bo določila Banka Slovenije, pri čemer pa morajo biti do 3. julija 2024 z vplačili bank zagotovljena sredstva v skladu najmanj v višini 0,8% vseh zajamčenih vlog, ki bodo obstajale na tisti dan.
Do zdaj se je sistem jamstva za vloge v Sloveniji financiral z naknadnimi prispevki bank, ki bi v primeru propada posamezne banke morale na poziv Banke Slovenije zagotoviti sredstva za izplačilo zajamčenih vlog v tej banki, v skrajnem primeru, če banke ne bi mogle sredstev zagotoviti pravočasno, pa bi sredstva za izplačilo zagotovila država.

V novi ureditvi se naknadna vplačila bank ohranjajo za primer, ko sklad za jamstvo vlog ne bi razpolagal z zadostnimi sredstvi za izplačilo zajamčenih vlog – v tem primeru bodo morale banke z izrednimi prispevki zagotoviti dodatna sredstva, kot skrajno oblika pa zakon določa možnost kratkoročnega posojila, ki ga skladu zagotovi država in likvidnostno posojilo, ki ga skladu ob ustreznem zavarovanju zagotovi Banka Slovenije.
Novost, ki jo prinaša zakona je med drugim tudi možnost uporabe sredstev sklada za namene reševanja in prenehanja bank, kadar se v postopku reševanja ali prenehanja banke ohranja dostop vlagateljev do zajamčenih vlog – kar vključuje zlasti primere, da se zajamčene vloge prenesejo na novo banko in se tako vlagateljem omogoča nadaljnje poslovanje z zajamčeno vlogo.
 

Evropska direktiva

Predpisi v Sloveniji

Mednarodni standardi

Obrazci

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti