PORFI MFI - Poročila monetarnih finančnih institucij

Tehnična navodila

 

Šifranti

Datoteka Šifra atributa Poročilo Datum
Amortizacija S304 BSMAP 05.11.2020
Bančništvo na drobno/podjetje po CRD S56 BS1S 17.12.2009
Boniteta terjatve S18 BS1S 04.05.2016
COVID šifrant S161 BS1S, BSZAM 05.06.2020
CRR primerno zavarovanje S803 BS1V 18.09.2018
Delitev sektorja S.14 S54 BS1S, BS1V, BSMAP 11.01.2012
Denarni ustreznik S95 BS1S 17.12.2009
Donosna/nedonosna izpostavljenost do fizične osebe po Ebini definiciji S417 BS1K, BS1KP, BSZAM 04.05.2016
Donosna/nedonosna izpostavljenost po Ebini definiciji S119 BS1S, SHSG 18.09.2018
Dovoljene izjeme S323 BSMAP 05.11.2020
Energetska učinkovitost stanovanjske nepremičnine dane v zavarovanje S321 BSMAP 05.11.2020
Finančna garancija v postopku unovčevanja S812 BSZAV 18.09.2018
Interni odnosi znotraj družbe S107 BS1S 04.05.2016
Izdajatelj je del poročevalske skupine (bonitetni obseg) S1002 SHSG 18.09.2018
Izdajatelj je del poročevalske skupine (računovodski obseg) S1003 SHSG 18.09.2018
Iztržljivost finančnih instrumentov S17 BS1S, BS1V 17.12.2009
Izvor iz izkaza finančnega položaja S611 BS1KP 18.09.2018
Kategorija izpostavljenosti S1009 SHSG 18.09.2018
Klavzula "Recourse" S145 BS1S, BS1KP 18.09.2018
Kreditna linija razen revolving kredita S140 BS1S 18.09.2018
Kreditno oslabljene izpostavljenosti ob začetnem pripoznanju (POCI) S134 BS1S 24.08.2017
Lokacija kreditojemalca S326 BSMAP 05.11.2020
Lokacija nepremičnine dane v zavarovanje S807 BSZAV, BSMAP 18.09.2018
Mesec sklenitve posla S307 BSMAP 18.09.2018
Mesec vložitve kreditne vloge S317 BSMAP 05.11.2020
Model vrednotenja S49 BS1S 24.01.2018
Možnost predčasnega odpoklica S40 BS1S, BS1KP 17.12.2009
Namen finančnih instrumentov in drugih postavk S44 BS1S, BS1V, SHSG 24.01.2018
Namen kredita S306 BSMAP 05.11.2020
Namen po AnaCredit S144 BS1S, BS1KP 14.03.2022
Namen uporabe nepremičnine, ki je dana v zavarovanje S303 BSMAP 05.11.2020
Namen uporabe nepremičnine, ki je predmet nakupa, obnove ali gradnje S328 BSMAP 05.11.2020
Nivo odločanja o neplačilu po 178. členu CRR S137 BS1S, SHSG 18.09.2018
Obrestna občutljivost S38 BS1S 17.12.2009
Obstoječi/novi posli S19 BS1S, SHSG 17.12.2009
Obveznik sistema obveznih rezerv S10 BS1S 17.12.2009
Odvisna družba po MRS 27 S42 BS1S 06.10.2015
Originalna zapadlost za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa S93 BS1S 05.04.2011
Oznaka bonitete komitenta S106 BS1S 04.05.2016
Oznaka posla, ki nima oznake partije S121 BS1S 04.05.2016
Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub S133 BS1S, SHSG 24.08.2017
Oznaka vrednostnega papirja, ki nima prave ISIN kode S1015 SHSG 18.09.2018
Podrejeni dolg S604 BS1KP 18.09.2018
Pogostost plačil S142 BS1S, BS1KP 18.09.2018
Pogostost spremembe obrestne mere S147 BS1S, BS1KP 18.09.2018
Pokritost z zavarovanji S96 BS1S 26.01.2010
Poroštvo S305 BSMAP 05.11.2020
Portfelj po CRR S110 BS1S, SHSG 04.05.2016
Postavke poročila S6 BS1S, BS1V, BS1K, BDOG, BS1KP, BSMAP, BSZAM, SHSG 08.04.2020
Povezana oseba po CRR S99 BS1S, BS1V 17.09.2014
Povezane družbe po statistični definiciji S48 BS1S, BS1V 17.12.2009
Povezane osebe po ZTFI S53 BS1S 17.12.2009
Pristop določitve vrednosti zavarovanja S806 BSZAV 18.09.2018
Pristop za izračun kapitala za bonitetne namene S1008 SHSG 18.09.2018
Projektno financiranje S115 BS1S, BS1KP 04.05.2016
Računovodski standard S1004 SHSG 18.09.2018
Razpoložljivost premoženja S43 BS1S, BS1V, SHSG 14.03.2022
Razredi zneskov (novi posli) S20 BS1S 17.12.2009
Razvrstitev primarnih sredstev S1010 SHSG 18.09.2018
Refinanciranje S139 BS1S,SHSG 18.09.2018
Sektor S9 BS1S, BS1V 24.06.2016
Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa S91 BS1S 05.04.2011
Sindiciran kredit S605 BS1KP 18.09.2018
Skladnost posojila z makrobonitetnimi instrumenti S315 BSMAP 05.11.2020
Solidarna obveznost S151 BS1S, BS1KP 18.09.2018
Sprememba pogojev odplačevanja S138 BS1S, SHSG, BSZAM 18.09.2018
Spremenljivost skupne obrestne mere S22 BS1S, BS1KP, BSMAP 17.12.2009
Starost kreditojemalca S324 BSMAP 05.11.2020
Status kreditojemalca S325 BSMAP 05.11.2020
Status neplačila instrumenta S609 BS1KP 18.09.2018
Status neplačila izdajatelja finančne garancije S802 BSZAV 18.09.2018
Status neplačila solidarnega obveznika S703 BSSOL 18.09.2018
Status restrukturiranja in ponovnega pogajanja S603 BS1KP 18.09.2018
Stopnja jamstva S1012 SHSG 18.09.2018
Stopnja razvrstitve S1012 SHSG 18.09.2018
Stopnja zavarovanja S1012 SHSG 18.09.2018
Strukturiran finančni instrument S116 BS1S, BS1V 17.12.2009
Šifra poročila S1 BS1S, BS1K, BS1V, BDOG, BS1KP, BSZAV, BSSOL, BSPOV, BSMAP, BSZAM, SHSG 04.05.2016
Šifranti držav, mednarodnih organizacij in valut S11/S12/S13 BS1S, BS1V, BS1KP, BSMAP, SHSG  
Tip indeksacije S21 BS1S, BS1V, BS1KP 17.12.2009
Tip kupca S302 BSMAP 18.09.2018
Tip podatka S814 BSZAV, BSPOV 18.09.2018
Tip poročila S3 BS1S, BS1V, BS1K, BSDOG, BS1VZ 04.05.2016
Tip stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje S316 BSMAP 05.11.2020
Valuta za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa S92 BS1S 17.12.2009
Vključitev poštene vrednosti (IFI) S97 BS1S 26.01.2010
Vrsta amortizacije S141 BS1S, BS1KP 18.09.2018
Vrsta dolžniških vrednostnih papirjev S101 BS1S 06.10.2015
Vrsta institucije S55 BS1S, BS1V 03.12.2010
Vrsta instrumenta S600 BS1KP 18.09.2018
Vrsta izgube ob neplačilu (LGD) S420 BS1K 01.10.2019
Vrsta izpostavljenosti do fizičnih oseb S416 BS1K 04.05.2016
Vrsta listinjenih sredstev S1011 SHSG 18.09.2018
Vrsta najema S158 BS1S 16.04.2020
Vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje S313 BSMAP, BSZAV 14.03.2022
Vrsta referenčne obrestne mere S24 BS1S, BS1KP, BSMAP 16.11.2023
Vrsta restrukturiranja S100 BS1S, BS1V, SHSG 18.09.2018
Vrsta solidarne obveznosti S700 BSSOL 18.09.2018
Vrsta verjetnosti neplačila (PD) S419 BS1K 01.10.2019
Vrsta zavarovanja S25 BS1S, BS1V, BSMAP, BSZAV 18.09.2018
Vrste izvedenih finančnih instrumentov S114 BS1S 03.12.2010
Vrste kreditov S16 BS1S, BS1V, BSMAP 04.05.2016
Vrste tveganja S46 BS1S 17.12.2009
Zapadlost (orig./preostala/obd. ponovne določitve obr.m./sprem.obd.odpl. ) S14/S15/S98/S39 BS1S, BS1V 18.09.2018
   

XML sheme

Datoteka Verzija Datum
BDOG.xsd 1.0 31.03.2016
BDOGadmin.xsd 1.0 31.03.2016
BDOGmatrika.xsd 1.5 19.11.2018
BDOGodgovor.xsd 1.3 20.04.2018
BS01admin.xsd 1.2 31.03.2016
BS01matrika.xsd 6.3 14.03.2022
BS01odgovor.xsd 5.8 11.09.2018
BS01util.xsd 1.9 14.03.2022
BS01.xsd 1.0 01.03.2011
BS1K.xsd 1.0 31.03.2016
BS1Kadmin.xsd 1.0 31.03.2016
BS1Kmatrika.xsd 1.7 12.09.2019
BS1Kodgovor.xsd 1.3 20.04.2018
BS1KP.xsd 1.0 20.04.2018
BS1KPadmin.xsd 1.0 20.04. 2018
BS1KPmatrika.xsd 1.3 12.09.2019
BS1VZ.xsd 1.0 20.04.2018
BS1VZadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BS1VZmatrika.xsd 1.1 12.09.2019
BSAdmin.xsd 1.0 18.04.2008
BSMAP.xsd 1.0 20.04.2018
BSMAPadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSMAPmatrika.xsd 2.1 14.03.2022
BSPOV.xsd 1.0 20.04.2018
BSPOVadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSPOVmatrika.xsd 1.2 08.07.2021
BSSOL.xsd 1.0 20.04.2018
BSSOLadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSSOLmatrika.xsd 1.0 20.04.2018
BSZAM.xsd 1.0 21.05.2020
BSZAMadmin.xsd 1.0 21.05.2020
BSZAMmatrika.xsd 1.2 16.03.2021
BSZAV.xsd 1.0 20.04.2018
BSZAVadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSZAVmatrika.xsd 1.5 18.05.2022
SHSG.xsd 1.0 20.04.2018
SHSGadmin.xsd  1.0 20.04.2018
SHSGmatrika.xsd 1.5 08.07.2021

 

XML datoteke

Datoteka Datum
Primer XML datoteke - PORFI MFI 04.06.2010
PrimerBS1KP.xml 24.04.2018
PrimerBS1VZ.xml 24.04.2018
PrimerBSPOV.xml 24.04.2018
PrimerBSSOL.xml 24.04.2018
PrimerBSZAM.xml 21.05.2020
PrimerBSZAV.xml 14.03.2022
PrimerSHSG.xml 24.04.2018

Povezano