PORFI MFI - Poročila monetarnih finančnih institucij

Tehnična navodila

 

Šifranti

Datoteka Datum
Bančništvo na drobno/podjetje po CRD 17.12.2009
Oznaka bonitete komitenta 04.05.2016
Boniteta terjatve 04.05.2016
Denarni ustreznik 17.12.2009
Donosna/nedonosna izpostavljenost do fizične osebe po Ebini definiciji 04.05.2016
Donosna/nedonosna izpostavljenost po Ebini definiciji 18.09.2018
Interni odnosi znotraj družbe 04.05.2016
Vrsta izpostavljenosti do fizičnih oseb 04.05.2016
Kreditno oslabljene izpostavljenosti ob začetnem pripoznanju (POCI) 24.08.2017
Model vrednotenja 24.01.2018
Namen finančnih instrumentov in drugih postavk 24.01.2018
Obrestna občutljivost 17.12.2009
Obveznik sistema obveznih rezerv 17.12.2009
Možnost predčasnega odpoklica 17.12.2009
Odvisna družba po MRS 27 06.10.2015
Oznaka posla, ki nima oznake partije 04.05.2016
Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub 24.08.2017
Pokritost z zavarovanji 26.01.2010
Projektno financiranje 17.12.2015
Portfelj po CRR 04.05.2016
Vrste kreditov 04.05.2016
Povezane družbe po statistični definiciji 17.12.2009
Povezana oseba po CRR 17.09.2014
Povezane osebe po ZTFI 17.12.2009
Projektno financiranje 04.05.2016
Razpoložljivost premoženja 18.09.2018
Razredi zneskov (novi posli) 17.12.2009
Vrsta referenčne obrestne mere 24.09.2019
Vrsta restrukturiranja 18.09.2018
Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa 05.04.2011
Delitev sektorja S.14 11.01.2012
Sektor 24.06.2016
Postavke poročila 08.04.2020
Spremenljivost skupne obrestne mere 17.12.2009
Strukturiran finančni instrument 17.12.2009
Tip indeksacije 17.12.2009
Tip poročila 04.05.2016
Obstoječi/novi posli 17.12.2009
Iztržljivost finančnih instrumentov 17.12.2009
Valuta za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa 17.12.2009
Vrsta dolžniških vrednostnih papirjev 06.10.2015
Vrsta institucije 03.12.2010
Vrste izvedenih finančnih instrumentov 03.12.2010
Vključitev poštene vrednosti (IFI) 26.01.2010
Šifra poročila 04.05.2016
Vrste tveganja 17.12.2009
Originalna zapadlost za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa 05.04.2011
Zapadlost (orig./preostala/obd. ponovne določitve obr.m./sprem.obd.odpl. ) 18.09.2018
Vrsta zavarovanja

18.09.2018

Šifranti držav, mednarodnih organizacij in valut  
Nivo odločanja o neplačilu po 178. členu CRR 18.09.2018
Sprememba pogojev odplačevanja 18.09.2018
Refinanciranje 18.09.2018
Kreditna linija razen revolving kredita 18.09.2018
Vrsta amortizacije 18.09.2018
Pogostost plačil 18.09.2018
Namen po AnaCredit 18.09.2018
Klavzula "Recourse" 18.09.2018
Pogostost spremembe obrestne mere 18.09.2018
Solidarna obveznost 18.09.2018
Vrsta najema 16.04.2020
Tip kupca 18.09.2018
Namen uporabe 18.09.2018
Amortizacija 18.09.2018
Poroštvo 18.09.2018
Namen kredita 18.09.2018
Mesec sklenitve posla 18.09.2018
Vrsta instrumenta 18.09.2018
Status restrukturiranja in ponovnega pogajanja 18.09.2018
Podrejeni dolg 18.09.2018
Sindiciran kredit 18.09.2018
Status neplačila instrumenta 18.09.2018
Izvor iz izkaza finančnega položaja 18.09.2018
Vrsta solidarne obveznosti 18.09.2018
Status neplačila solidarnega obveznika 18.09.2018
Status neplačila izdajatelja finančne garancije 18.09.2018
CRR primerno zavarovanje 18.09.2018
Pristop določitve vrednosti zavarovanja 18.09.2018
Lokacija nepremičnine dane v zavarovanje 18.09.2018
Finančna garancija v postopku unovčevanja 18.09.2018
Tip podatka 18.09.2018
Izdajatelj je del poročevalske skupine (bonitetni obseg) 18.09.2018
Izdajatelj je del poročevalske skupine (računovodski obseg) 18.09.2018
Računovodski standard 18.09.2018
Pristop za izračun kapitala za bonitetne namene 18.09.2018
Kategorija izpostavljenosti 18.09.2018
Razvrstitev primarnih sredstev 18.09.2018
Vrsta listinjenih sredstev 18.09.2018
Stopnja jamstva 18.09.2018
Stopnja razvrstitve 18.09.2018
Stopnja zavarovanja 18.09.2018
Oznaka vrednostnega papirja, ki nima prave ISIN kode 18.09.2018
COVID šifrant 05.06.2020
  

XML sheme

Datoteka Verzija Datum
BSAdmin.xsd 1.0 18.04.2008
BS01util.xsd 1.8 21.05.2020
BS01.xsd 1.0 01.03.2011
BS01admin.xsd 1.2 31.03.2016
BS01matrika.xsd 6.0 05.06.2020
BS01odgovor.xsd 5.8 11.09.2018
BS1K.xsd 1.0 31.03.2016
BS1Kadmin.xsd 1.0 31.03.2016
BS1Kmatrika.xsd 1.7 12.09.2019
BS1KOdgovor.xsd 1.3 20.04.2018
BDOG.xsd 1.0 31.03.2016
BDOGadmin.xsd 1.0 31.03.2016
BDOGmatrika.xsd 1.5 19.11.2018
BDOGOdgovor.xsd 1.3 20.04.2018
BS1KP.xsd 1.0 20.04.2018
BS1KPadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BS1KPmatrika.xsd 1.3 12.09.2019
BS1VZ.xsd 1.0 20.04.2018
BS1VZadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BS1VZmatrika.xsd 1.1 12.09.2019
BSZAV.xsd 1.0 20.04.2018
BSZAVadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSZAVmatrika.xsd 1.2 05.12.2018
BSSOL.xsd 1.0 20.04.2018
BSSOLadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSSOLmatrika.xsd 1.0 20.04.2018
BSPOV.xsd 1.0 20.04.2018
BSPOVadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSPOVmatrika.xsd 1.1 24.04.2018
SHSG.xsd 1.0 20.04.2018
SHSGadmin.xsd 1.0 20.04.2018
SHSGmatrika.xsd 1.4 11.05.2020
BSMAP.xsd 1.0 20.04.2018
BSMAPadmin.xsd 1.0 20.04.2018
BSMAPmatrika.xsd 1.8 21.05.2020
BSZAM.xsd 1.0 21.05.2020
BSZAMadmin.xsd 1.0 21.05.2020
BSZAMmatrika.xsd 1.0 21.05.2020

 

XML datoteke

Datoteka Datum
Primer XML datoteke - PORFI MFI 04.06.2010
PreimerBS1KP.xml 24.04.2018
PreimerBS1VZ.xml 24.04.2018
PreimerBSPOV.xml 24.04.2018
PreimerBSSOL.xml 24.04.2018
PreimerBSZAV.xml 24.04.2018
PreimerSHSG.xml 24.04.2018
PrimerBSZAM.xml 21.05.2020

Povezano