11. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

13. junija 2019 je potekal 11. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor), katerega temeljni cilj je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

Nacionalni svet za plačila (NSP) sledi dogajanju v okviru Odbora, saj aktivnosti Odbora lahko predstavljajo tudi osnovo za delo NSP (Odbor se namreč na evropski ravni ukvarja s podobnimi tematikami kot v Sloveniji NSP). Med vsebinami, o katerih je Odbor razpravljal na tem sestanku, izpostavljamo naslednje:

  • Mobilna plačila med dvema fizičnima osebama (P2P) 

Na podlagi priporočil Odbora je Evropski svet za plačila februarja 2019 vzpostavil shemo, ki omogoča izmenjavo podatkov (mobilna telefonska številka in IBAN), potrebnih za odreditev mobilnega plačila med dvema fizičnima osebama, med različnimi mobilnimi plačilnimi rešitvami na vseevropski ravni (t. i. SEPA Proxy Lookup (SPL) shema). Omenjena shema je trenutno še brez članov, vendar Evropski svet za plačila kot njen upravljavec pričakuje, da bo zanimanje za vključitev v shemo narastlo po uvedbi določenih sprememb pravil sheme (predvidoma v aprilu 2020).  

  • Takojšnja plačila malih vrednosti v evrih

Evropski svet za plačila je Odbor seznanil z novimi podatki o številu ponudnikov, ki so pristopili k shemi SEPA za takojšnja plačila (SCT Inst). Do sredine maja 2019 je k shemi pristopilo 2.078 ponudnikov, kar predstavlja 50,7 odstotka vseh udeležencev v shemi kreditnih plačil SEPA. Delovna skupina Odbora, ki se ukvarja s takojšnjimi plačili na prodajnih mestih, je poročala, da je zaključila prvo fazo mandata (tj. izvedla raziskavo glede obstoječih in načrtovanih rešitev za končne uporabnike za SCT Inst plačila na prodajnih mestih), predvidoma v novembru 2019 pa bo pripravljeno tudi poročilo s podrobnejšo analizo ovir za dosego vseevropske dosegljivosti in uporabnosti SCT Inst plačil na prodajnih mestih ter s predlogi, kako te ovire odpraviti.

Odbor je ponovno pozval ponudnike plačilnih storitev k implementaciji takojšnjih plačil, k čim prejšnji zagotovitvi vseevropske dosegljivosti (najkasneje do leta 2020) in k spodbujanju končnih uporabnikov k uporabi takojšnjih plačil, vključno z zagotavljanjem varnih in učinkovitih rešitev za končne uporabnike po konkurenčnih cenah.

  • Shema SEPA za dostop preko API-jev

Nova direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) ponudnikom, ki vodijo račune (običajno so to banke), nalaga obveznost, da t. i. tretjim ponudnikom plačilnih storitev omogočijo dostop do računov svojih komitentov (za podrobnejše informacije gl. prispevek o novih plačilnih storitvah po PSD2). Posebna delovna skupina Odbora je bila zadolžena, da preuči, ali bi bilo smiselno razširiti nabor storitev v okviru t. i. odprtega bančništva preko minimuma zahtev, ki jih določa PSD2, morebiti v obliki sheme SEPA za dostop do plačilnih računov prek namenskih vmesnikov (shema SEPA za dostop preko API-jev). Odbor se je seznanil z ugotovitvami delovne skupine, odločitev o morebitnem nadaljnjem delu delovne skupine pa še ni bila sprejeta.

  • Objava letnega poročila

Odbor je potrdil objavo letnega poročila o delu Odbora za obdobje od julija 2018 do junija 2019.

Več informacij o Odboru, aktivnostih, ki potekajo pod njegovim okriljem, ter obravnavanih vsebinah na sestankih je dostopnih na spletnih straneh Banke Slovenije in Evropske centralne banke.