Aktivnosti Združenja bank Slovenije na področju finančnega opismenjevanja

Avtorice prispevka: mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, Aleksandra Žibrat in Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije*

Inovativnost in globalizacija povečujeta zahtevnost in izbiro na področju plačilnih in finančnih storitev. Hiter tehnološki razvoj na področju plačil omogoča digitalizacijo in razvoj novih oblik plačevanja. Čedalje bolj zapletene in zahtevne pa postajajo tudi potrebe in pričakovanja posameznikov glede plačevanja.

Da je finančna pismenost v Sloveniji na dokaj nizki ravni, razkrivajo vse raziskave, javnih, neodvisnih izobraževalnih programov za finančno opismenjevanje pa skoraj nimamo, čeprav potreba po njih vsekakor obstaja. Rezultati kažejo, da uporabniki na splošno slabo razumejo finančne zadeve in osnove ekonomije in so posledično bolj dovzetni za tveganja, ki so jim izpostavljeni pri plačevanju, po drugi strani pa ne prepoznavajo priložnosti, ki se jim ponujajo. Pri izbiri finančnih storitev se odločajo v glavnem na podlagi informacij, ki jih prejmejo v finančnih inštitucijah. 

Zato je nujno, da tako o plačevanju kot tudi o financah in denarju na splošno kot uporabniki vemo čim več, saj bomo le tako lahko sprejemali premišljene finančne odločitve.

V okviru Združenja bank Slovenije (ZBS) se tekom leta odvijajo različne aktivnosti v sodelovanju z drugimi deležniki, ki so usmerjene predvsem v zagotovitev čim bolj jasne in razumljive predstavitve tveganj, ki so jim uporabniki pri plačevanju izpostavljeni.  

Projekt finančnega opismenjevanja je namenjen izboljšanju finančne pismenosti vseh starostnih skupin, saj je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno življenje in prihodnost vsakega posameznika. Projekt finančnega opismenjevanja zajema dva ključna sklopa, in sicer vsebinsko osveščanje, povezano z upravljanjem financ in izvrševanjem finančnih transakcij, in opismenjevanje, povezano z načini izvrševanja finančnih transakcij, ki so posledica digitalizacije in hitrega razvoja tehnologij.

Pri osveščanju glede upravljanja financ je v okviru ZBS uporabnikom v pomoč spletna stran Vse o banki, kjer je mogoče pridobiti informacije o financah, denarju in tudi o bančnem poslovanju ter pojmih, ki se v bančništvu pojavljajo. Spletne strani so zasnovane tako, da nagovarjajo posamezne segmente prebivalstva oziroma skupine uporabnikov, ki sestavljajo našo družbo: predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, kmetovalce, upokojence in nerezidente. Hkrati pa so na spletni strani opisane usmeritve v povezavi s ključnimi življenjskimi dogodki: kako odpreti prvi račun za novorojenčka, kakšne so možnosti financiranja šolanja, ali moram ob poroki in spremembi priimka kaj spremeniti v banki, kaj storiti v primeru smrti imetnika računa, kaj lahko naredim, če izgubim službo in ne morem več redno plačevati kredita, kako poskrbeti za varno finančno prihodnost ob upokojitvi …

Na spletnih straneh ZBS so na voljo tudi interaktivni moduli vaj v obliki kviza za utrjevanje in razumevanje splošnega finančnega znanja, ki je pomembno ne le za izvrševanje bančnih transakcij, ampak tudi širše. Vsebine so bile pripravljene v sodelovanju z Evropsko bančno federacijo in nacionalnimi bančnimi združenji več kot 30 držav v okviru Evropskega tedna denarja, ki poteka vsako leto.

ZBS pri projektu finančnega opismenjevanja sodeluje tudi z drugimi deležniki: Banko Slovenije, Ministrstvom za finance, Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Zvezo potrošnikov Slovenije, Ljubljansko borzo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni nadzor, Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov ter bankami in hranilnicami.

Hiter razvoj tehnologije na področju izvrševanja finančnih transakcij – digitalizacija in spremembe v plačilnih navadah uporabnikov prinaša tudi zahteve po spremembah poslovnih modelov bank in hranilnic. Posledica teh sprememb je tudi vedno manjše število poslovalnic. Te spremembe zahtevajo poseben poudarek na izobraževanju starostnikov in narekujejo potrebe, da se jim novi načini plačevanja predstavijo na njim razumljiv in preprost način, saj jim bo sicer postopoma zaradi hitrega razvoja tehnologije uporaba plačilnih storitev vedno bolj otežena. S tem namenom se je ZBS vključilo v projekt Slovenskih e-seniorjev na temo zagotavljanja e-storitev za starejše in priprave vodiča, ki bo namenjen informiranju in osveščanju starejših uporabnikov.

Izziv, ki na področju finančnega opismenjevanja ostaja tudi za v prihodnje, bo v sodelovanju s članicami ZBS in vsemi omenjenimi partnerskimi institucijami identificirati še bolj učinkovite načine za prenos finančnega znanja vsem skupinam posameznikov, ki ga potrebujejo.

* Stališča, izražena v tem prispevku, so stališča avtoric oziroma organizacije, v kateri so zaposlene.