Sporočilo za javnost z 292. seje Sveta Banke Slovenije z dne 16.06.2004

16.06.2004 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na 292. seji med drugim obravnaval denarno in tečajno politiko ter določil nove obrestne mere v naslednjih odstotkih na letni ravni:

lombardno posojilo: 5,00% 

začasni odkup deviz za 7 dni: 1,50% 

60-dnevni TBZ: 4,00% 

270-dnevni TBZ: 4,25% 

7 dnevni repo: 4.50%

 

Nove obrestne mere bodo stopile v veljavo v četrtek, 17. junija 2004.

2. Člani Sveta so sprejeli sklep o dolgoročnem depozitu, ki bo začel veljati prvega julija letos. Banka Slovenije bo konec letošnjega julija bankam ponudila možnost vpisa dolgoročnega depozita v tolarjih, ki ga bo ob uvedbi eura kot denarne enote Republike Slovenije spremenila v prenosljiv vrednostni papir.

3. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel tudi Priporočila o načinih obračuna obresti za posle s prebivalstvom (194KB), s katerimi naj bi v bankah in hranilnicah poenotili obračun obresti pri tovrstnih poslih. Priporočila opredeljujejo navadno obrestovanje kot najprimernejše in naj bi po mnenju Banke Slovenije pri poslih s prebivalstvom postalo privzeta dobra praksa bank in hranilnic. Pri obračunu obresti se ta način običajno uporablja tudi v bančnih praksah drugih držav. Priporočila Banke Slovenije se nanašajo na izvajanje obračuna obresti pri novih pogodbah in ne posegajo v že sklenjena pogodbena razmerja, rok za njihovo uveljavitev pa je eno leto po njihovem sprejetju na Svetu Banke Slovenije. Poenotenje načinov obračuna obresti naj bi prispevalo tudi k večji preglednosti poslovanja bank in hranilnic. Banka Slovenije bo po preteku enoletnega prehodnega obdobja pregledovala izvajanje teh priporočil v bančnem sistemu in posebno pozornost namenila ugotavljanju utemeljenosti razlogov za morebitna odstopanja od njih.

4. Svet Banke Slovenije je dopolnil sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, s katerim v skladu z Evropsko direktivo 2004/69/EC razširja seznam multilateralnih razvojnih bank in mednje uvršča tudi Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), ki je članica World Bank Group. Terjatve bank do multilateralnih bank iz seznama omenjene direktive namreč v izračunu kapitalske ustreznosti zavzemajo pri tehtanju terjatev ugodnejši status.

5. Člani Sveta so se seznanili tudi z informacijo o podpisu sporazuma o medsebojnem sodelovanju nadzornikov Banke Slovenije in Narodne Banke Srbije. Banka Slovenije je do zdaj v skladu s priporočili baselskega komiteja podpisala deset tovrstnih sporazumov, in sicer z ameriškimi, avstrijskimi, nemškimi, makedonskimi, italijanskimi, francoskimi, belgijskimi, črnogorskimi, bolgarskimi bančnimi nadzorniki ter nadzorniki iz Bosne in Hercegovine.