Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 24.4.2007

25.04.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanil s poročilom o izvajanju nacionalne stanovanjske varčevalne sheme po stanju na dan 31.12.2006. Na omenjeno poročilo ni bilo pripomb. 
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s pravnomočno sodbo in sklepom vrhovnega sodišča v zadevi KBT v stečaju. Gre za zadnjo tozadevno sodbo v sporih zoper Banko Slovenije zaradi stečaja KBT. 
  3. Banke Slovenije je spremenil sklep o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa. Kapital klirinške družbe mora stalno pokrivati najmanj 60% stalnih sredstev (prej 75%), hkrati pa morajo kapital in dolgoročne finančne in poslovne obveznosti skupaj pokrivati najmanj 75% stalnih in dolgoročnih gibljivih sredstev. Omenjene spremembe omogočajo klirinškim družbam večjo izbiro virov financiranja za investicije oziroma za razvoj, hkrati pa zahteva po izpolnjevanju navedenih dveh kriterijev zagotavlja primerno finančno stabilnost klirinških hiš.