Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 8.1.2008

08.01.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji, tekočim poslovanjem bank, ekonomskimi odnosi s tujino ter s projekcijami makroekonomskih gibanj. Medletna stopnja inflacije, merjena s HICP, še naprej ostaja na visoki ravni in je decembra znašala 5,7% ter ne kaže umirjanja v prihodnjih mesecih. K inflaciji še naprej v največji meri prispevajo cene hrane in cene storitev. Trend neugodnih gibanj kazalnikov osnovne inflacije se je decembra nadaljeval. Medletna rast harmoniziranega indeksa cen brez energentov, sezonske hrane in davčnih učinkov je tako znašala 4,6%. Rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih se je medletno povišala na 6,8%. Gibanje inflacije nakazuje na realizacijo nekaterih tveganj, na katera je Banka Slovenije opozarjala v Poročilu o cenovni stabilnosti. Ustrezno ukrepanje makroekonomskih politik mora zajeziti inflacijska pričakovanja in preprečiti nastanek inflacijsko-plačne spirale, ki bi lahko povzročila trajnejše odstopanje med inflacijo v Sloveniji in v evroobmočju.
  2. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije zaradi realizacije projekta enotnega območja plačil v evrih (SEPA – Single euro payments area). Banka Slovenije bo od 28.1.2008 omogočala bankam pošiljanje in sprejemanje SEPA kreditnih plačil prek skupne vstopne točke sistema poravnav SEPA SVT-SCT, za obdelavo teh nalogov pa bo bankam zaračunala enako tarifo, kot zaračuna danes za plačila prek skupne vstopne točke za sistem poravnav STEP2.
  3. Svet Banke Slovenije se je seznanil z višinami tarif za polog in menjavo gotovine za fizične osebe, ki jih zaračunavajo poslovne banke na območju Republike Slovenije ter s predlagano spremembo Navodila za izvajanje Sklepa o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah storitve plačilnega prometa. S to spremembo so poslovne banke zavezane, da poročajo Banki Slovenije za namen javne objave tarife za pologe in menjavo gotovine za fizične osebe.
  4. Svet Banke Slovenije je sprejel predlog za dodatno kovanje zbirateljskih kovancev, izdanih ob predsedovanju RS EU, ki bo posredovan Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem.