Makrobonitetna omejitev razdelitve dobička bank

Banka Slovenije je s ciljem povečati odpornost finančnega sistema na finančne šoke, ohranjati finančno stabilnost, preprečiti nastanek motenj v finančnem sistemu in zmanjšati kopičenje sistemskih tveganj, ki izhajajo iz epidemije COVID-19, uvedla začasno omejitev izplačil dobičkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: banke).

Namen ukrepa je ohranitev kapitala bank, da bo slovenski bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Makrobonitetni ukrep uresničuje vmesni cilj makrobonitetne politike, ki je omejiti sistemski vpliv izkrivljajočih spodbud, da bi se zmanjšal moralni hazard.

Svet banke Slovenije je na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4., 17. in 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) ter Priporočila OFS/2020/1 z dne 6. 4. 2020 sprejel Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS, št 49/2020).

Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank vključuje začasno prepoved:

  1. izplačil dividend v denarju;
  2. izplačil v zvezi z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom, ki vključujejo:
  • celotno ali delno izplačilo variabilnega dela prejemkov v obliki delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
  • odkup ali nakup lastnih delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 s strani banke,
  • izplačilo kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
  • izplačila postavk iz (b) do (e) točk prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
  1. izplačil v zvezi z instrumenti dodatnega temeljnega kapitala,
  2. izplačil variabilnega dela  prejemkov ali vzpostavitev obveznosti za izplačilo variabilnega dela prejemkov ali diskrecijskih pokojninskih ugodnosti za zaposlene, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke (opredeljeni zaposleni) iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij,
  3. uporabe bilančnega dobička za druge namene iz šestega odstavka 230. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 -  uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32712, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1,
  4. izplačil vmesnih dividend po 232. členu ZGD-1.

Ne glede na navedeno banke ne smejo prevzemati nobene nepreklicne obveznosti izplačil dividend za poslovni leti 2019 in 2020.

Makrobonitetni ukrep omejitve razdelitev dobičkov bank se nanaša na dobiček bank, ustvarjen v letih 2019 in 2020, in na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let ter velja eno leto od objave v Uradnem listu RS. Banka Slovenije lahko ob pomembnem zmanjšanju tveganj ukrep predčasno prekliče ali ob povečanju tveganj podaljša njegovo veljavnost.