22 let od vzpostavitve sistema bruto poravnave v realnem času (BPRČ) v Sloveniji

Danes se veliki večini uporabnikov plačilnih storitev zdi samoumevno, da svoja plačila v izvršitev posredujejo svoji banki ali hranilnici, pri kateri imajo odprt račun. Ni pa bilo vedno tako. Še v začetku tega tisočletja so pravne osebe plačila v izvršitev posredovale (takratni) Agenciji za plačilni promet (v nadaljevanju: APP).

Pred približno 22 leti je bil postavljen eden ključnih temeljev za to, da plačilne storitve izvajajo banke in hranilnice. 6. aprila 1998 je bil namreč v okviru reforme plačilnega prometa, katere ključni cilj je bil prenos izvajanja plačilnih storitev iz APP v bančno okolje, v Banki Slovenije vzpostavljen plačilni sistem SIBPS za izvrševanje plačil velikih vrednosti v slovenskih tolarjih. Ime SIBPS (Slovenian InterBank Payment System) se ni prijelo, zato je bil do konca svojega delovanja, to je do prevzema evra, poznan kot »sistem BPRČ«.

Sprva so se v njem poravnavala le čista medbančna plačila, to so plačila, kjer sta tako plačnik kot prejemnik plačila banka oziroma hranilnica, ostala plačila (npr. med pravnimi osebami) pa so se v njem pričela poravnavati skladno s posameznimi koraki reforme plačilnega prometa. Tekom te reforme in po njej je v Sloveniji prišlo do vzpostavitve več plačilnih sistemov. Za veliko večino njih so se terjatve in obveznosti med bankami (in hranilnicami) za plačila, izvršena preko teh plačilnih sistemov, poravnavale v sistemu BPRČ.  

BPRČ je prenehal delovati 31. 12. 2006. Nadomestil ga je TARGET, vseevropski plačilni sistem za izvrševanje plačil velikih vrednosti v evrih. Kasneje je bil tudi TARGET nadomeščen z novim plačilnim sistemom TARGET2, ki deluje še danes.