10. obletnica objave pravilnika prve sheme SEPA

Minilo je 10 let od objave pravilnika prve vseevropske sheme za kreditna plačila, ki jo je – s ciljem poenotenja medbančnih pravil, postopkov in standardov za izvedbo kreditnih plačil znotraj enotnega območja plačil v evrih (SEPA) – oblikoval Evropski svet za plačila. Sledile so še sheme za direktne obremenitve SEPA in takojšnja plačila (SCT Inst).

Projekt SEPA se je začel kot projekt trga, vendar mehanizmi samoregulacije niso bili povsem uspešni. Navedeno sicer ni nepričakovano, upoštevajoč zapletenost projekta, ki je po pomenu z vidika podpore delovanju notranjega trga Evropske unije ter obsežnosti z vidika števila držav in različnih deležnikov, vključenih v projekt, primerljiv s projektom uvedbe evra. Sprva so sheme SEPA, namesto nadomestitve obstoječih nacionalnih plačilnih shem in s tem zagotovitve integracije nacionalnih trgov plačil, njihovo razdrobljenost celo poglobile. Zaradi stroškov soobstoja »starih« nacionalnih in novih (SEPA) shem ter neenotnih uporabniških izkušenj je to pomenilo uresničitev najmanj želenega scenarija in oddaljevanje od pričakovanih koristi SEPA.

S ciljem uporabnikom omogočiti plačevanje in prejemanje plačil pod enakimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostnimi ter z uporabo enega samega plačilnega računa znotraj SEPA ter zmanjšanja stroškov dolgotrajne migracije je bil regulatorni poseg z določitvijo končnega datuma migracije na SEPA nujen in pričakovan. Zakonodajna prisila je s 1. avgustom 2014 zahtevala dokončanje migracije (za kreditna plačila in direktne obremenitve) ter s tem omogočila državljanom in podjetjem enostavno plačevanje in prejemanje plačil v evrih kjerkoli in kamorkoli znotraj SEPA. Uporabniki plačilnih storitev imajo tako možnost izbire ponudnika plačilnih storitev z najprivlačnejšo ponudbo iz katerekoli države znotraj SEPA. Ponudnikom plačilnih storitev pa je omogočeno doseganje ekonomij obsega, saj imajo z odpravo ovir, ki so ločevale nacionalne trge, znotraj SEPA možnost poslovanja pod enakimi pogoji.

Veliki jubilej dokončne vzpostavitve SEPA bo torej zabeležen 1. avgusta 2024, ob 10-letnici zaključka migracije na SEPA oziroma ukinitve »starih« nacionalnih rešitev, saj šele dokončna uveljavitev vseevropskih standardiziranih plačilnih shem in plačilnih instrumentov predstavlja odskočno desko za razvoj in ponudbo novih, inovativnih in učinkovitih načinov plačevanja (primer razvoja rešitev, ki temeljijo na osnovnih shemah SEPA, so takojšnja plačila). Vsekakor pa ne gre zanemariti objave sheme za kreditna plačila SEPA kot prve vseevropske sheme, ki je z določitvijo niza skupnih pravil, postopkov in tehničnih standardov postavila osnovni (tehnični) pogoj za poenotenje plačevanja in prejemanja plačil.

Več informacij ob 10. obletnici prve plačilne sheme SEPA, o zgodovini projekta SEPA ter njegovem poteku in zaključku lahko najdete na spletni strani Evropskega sveta za plačila.