Zakoni, direktive in uredbe

Nacionalna zakonodaja

  SL EN
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (Uradni list RS, št. 22/19) /
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR , 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL)                                                             
Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13)

 

EU zakonodaja - uredbe

  SL EN
Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financirana, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150 z dne 7. junija 2019)
Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. decembra 2017)
Uredba (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L št. 347 z dne 28. decembra 2017)
Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, s popravki in spremembami)

Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013)
Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014)
Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, s spremembami)
Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (UL L št. 158 z dne 27. maja 2015, s spremembami)

 

EU zakonodaja - direktive

  SL EN
Direktiva (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (UL L št. 150 z dne 7. junija 2019)    
Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, s popravki in spremembami)
Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/ES, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014 s spremembami)
Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucije, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 35 z dne 11. februarja 2003, s spremembami)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
Basel III finalisation – European Commission consultation (16 March 2018) /
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds (12 March 2018)
Review of the ESFS (20 September 2017) /

 

Ostalo

  SL EN
EBA publishes updated impact of the final Basel III reforms on EU banks capital and updates on the compliance with liquidity measures in the EU (20 March 2019) /
EBA publishes QIS templates to be used in assessing the impact of the finalised Basel III standards in 2018 (06 September 2018) /
EBA will support the Commission in the implementation of the Basel III framework in the EU (7 May 2018) /
EBA Single Rulebook Q&A /
ECB List of supervised entities /
SSM Supervisory Manual: European banking supervision: functioning of the SSM and supervisory approach (16 March 2018) /
EBA letter to Commission: EBA Opinion and Report on matters relating to the regulatory perimeter under CRDIV/CRR (9 February 2018) /
Opinion of the European Banking Authority on matter relating to other financial intermediaries and regulatory perimeter issues (EBA/Op/2017/13; 9 November 2017) /

Communication from the Commission: Completing the banking union (11 October 2017)

/
ECB letter: Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law (SSM/2017/0140; 31 March 2017) /
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Razvoj dogodkov na trgu, ki lahko zahtevajo uporabo člena 459 uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR) (Bruselj, 8.3.2017, COM(2017) 121 final)
ECB: Kaj so "prednostne manj pomembne institucije"? (24. marec 2016)