Prijava kršitev v Banki Slovenije

Zaposleni v Banki Slovenije so dolžni pri opravljanju poklicnih nalog za Banko Slovenije ravnati skladno:

 • z veljavnimi predpisi, ki jih izvaja Banka Slovenije (npr. Zakon o Banki Slovenije, predpisi glede izvajanja pristojnosti nadzora),
 • s predpisi, ki Banko Slovenije zavezujejo pri njenem delovanju (npr. predpisi s področja integritete in preprečevanja korupcije, predpisi glede varstva osebnih podatkov, predpisi s področja javnega naročanja itd.),
 • z internimi pravili, ki določajo postopke in ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije,
 • s pravili poklicne etike, ki so določeni v Kodeksu Banke Slovenije ali kodeksih ravnanja članov organov ECB.

Prijave spornih ravnanj zaposlenih v Banki Slovenije, ki pomenijo kršitev navedenih pravil, so pomemben vir informacij za Banko Slovenije za zagotavljanje zakonitega in neodvisnega delovanja ter za uresničevanje standardov poklicne etike v ravnanjih zaposlenih. Konkretna obvestila o ravnanjih zaposlenih so podlaga za izvedbo notranjih postopkov preiskave, za morebitno sankcioniranje in načrtovanje ukrepov za preprečevanje neželenih ravnanj zaposlenih v Banki Slovenije. Prijavitelji tako s posredovanjem prijave o kršitvah zaposlenih prispevajo k zagotavljanju integritete in zaupanja javnosti v delovanje Banke Slovenije.

Banka Slovenije obravnava prejete prijave skladno z internim Pravilnikom o postopku prijave in interne preiskave kršitev zaposlenih.

Določila o zaščiti identitete prijavitelja in druge pomembne informacije o sistemu obveščanja o kršitvah

Komu je namenjena prijava kršitev zaposlenih v Banki Slovenije?

Postopek prijave kršitev zaposlenih v Banki Slovenije je namenjen osebam, ki razpolagajo z informacijami o morebitnih kršitvah ali spornih ravnanjih zaposlenih v Banki Slovenije, kadar opravljajo naloge ali izvajajo pooblastila za Banko Slovenije.

Postopek je tako zlasti primeren za prijave kršitev, ki jih podajo:

 • zaposleni v Banki Slovenije;  
 • subjekti nadzora (in njihovi zaposleni);
 • dobavitelji (in njihovi zaposleni), ki sodelujejo z Banko Slovenije oziroma z zaposlenimi v Banki Slovenije.

Kako lahko oddam prijavo kršitve?

 1. Z uporabo elektronskega obrazca na povezavi na dnu te strani.
  Ob oddaji prijave z uporabo elektronskega obrazca boste prejeli enkratno geslo, ki ga skrbno shranite. S pomočjo tega gesla lahko kasneje dopolnite prijavo.
   
 2. Z elektronsko pošto na naslov: interna.krsitev@bsi.si
  Prosimo, upoštevajte, da narava elektronske pošte ne omogoča posebne zaščite pred vpogledi tretjih oseb.
   
 3. Z navadno pošto na naslov:
  Banka Slovenije
  Pooblaščenec za skladnost poslovanja*
  Slovenska cesta 35
  1505 Ljubljana
  (OSEBNO)
  Če boste prijavo kršitve poslali po navadni pošti, si shranite datum oddaje pošiljke, vsebino prijave kršitve in naziv banke ali subjekta, na katero se kršitev nanaša. Te informacije bodo služile za morebitno dopolnitev prijave kršitve ali za povratno komunikacijo.

*Če se prijava nanaša na kršitve pooblaščenca za skladnost poslovanja, se pošta naslovi na Direktorja pravnega oddelka.

Ali moram v prijavi navesti svoje osebne podatke?

Če iz kateregakoli razloga v prijavi kršitev ne želite razkriti svojih kontaktnih podatkov, nam lahko posredujete prijavo tudi anonimno. Banka Slovenije bo anonimno prijavo obravnavala v internem postopku za preiskavo kršitev ravnanj zaposlenih ter ukrepala v skladu s predpisi.

Če želite posredovati anonimno prijavo kršitev zaposlenega, priporočamo, da v prijavo ne vključujete kontaktnih podatkov (ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ipd.) ali navajate drugih okoliščin, iz katerih bi bilo mogoče prepoznati vašo identiteto.

Prav tako svetujemo, da za posredovanje obvestila o spornih ravnanjih zaposlenih ne uporabljate službenih računalnikov oziroma drugih službenih sredstev.

Kadar prijavo posredujete z uporabo elektronske pošte ali preko spletnega obrazca, prosimo upoštevajte, da se na strežniku Banke Slovenije beleži podatek o IP naslovu računalnika, s katerega je posredovano sporočilo oziroma oddan obrazec, in sicer v okviru aplikacij za izvajanje splošnih varnostnih politik informacijske varnosti Banke Slovenije (požarni zid, usmerjevalnik, reverse proxy). V teh primerih je izločitev podatka o IP naslovu konkretnega računalnika, ki je bil uporabljen za posredovanje posamezne prijave, zaradi velike količine podatkov in dodatnih varnostnih ukrepov v Banki Slovenije (omejen dostop do baze podatkov, sledenje dostopa do podatkov) praktično onemogočena. Tudi sicer je treba upoštevati, da podatek o IP naslovu računalnika, ki je bil uporabljen pri posredovanju sporočila ali obrazca, ne omogoča identifikacije dejanskega pošiljatelja (kadar lahko računalnik uporabljajo različni uporabniki) oziroma je identiteta posameznega pošiljatelja dodatno zavarovana z zaupnostjo podatkov, ki jo zagotavljajo ponudniki telekomunikacijskih storitev in upravljalci lokalnega omrežja, na katerega je priključen računalnik.

Katere informacije v zvezi s kršitvijo so pomembne za preiskavo?

V prijavi kršitve s svojimi besedami opišite ravnanja zaposlenega v Banki Slovenije, ki so po vašem mnenju sporna in so v nasprotju z veljavnimi predpisi, internimi akti oziroma s Kodeksom Banke Slovenije, ki zavezujejo zaposlene v Banki Slovenije.

V prijavi podajte natančen opis nedovoljenih ravnanj ali opustitev zaposlenih v Banki Slovenije ter, če je mogoče, navedite relevantne okoliščine, priče, dokumente in druga dokazila, iz katerih izhaja kršitev zaposlenega.

V postopku obravnave oziroma preiskave morebitnih kršitev je pogosto treba pridobiti dodatne informacije od prijavitelja, zato nam v prijavi posredujte tudi vaše kontaktne podatke, razen če želite posredovati anonimno prijavo. Banka Slovenije bo vaše kontaktne podatke (ime, naslov, telefonsko številko …) varovala kot strogo zaupne.

Ali lahko posredovano prijavo kršitev naknadno dopolnim?

Vašo prijavo lahko kadarkoli dopolnite. To velja tudi v primeru, če ste posredovali anonimno prijavo.

Če je bila prijava oddana preko spletnega obrazca Banke Slovenije

Ob prvi prijavi kršitve, ki jo je podal prijavitelj preko spletnega obrazca, bo prijavitelj avtomatično prejel enkratno geslo, ki mu omogoča kasnejše dopolnjevanje prijave in posredovanje dodatnih informacij ali dodatne dokumentacije. Prijavitelj lahko prijavo, ki jo je posredoval preko spletnega obrazca, dopolni preko spleta z uporabo obrazca za prijavo kršitev na način, da izbere možnost "Želim dopolniti obstoječo prijavo kršitve". Za dopolnitev obstoječe prijave kršitve bo prijavitelj vnesel enkratno geslo, ki ga je pridobil ob prvi prijavi.

Za dopolnitev prijave, ki jo je prijavitelj poslal po navadni ali po elektronski pošti, lahko prijavitelj naknadno posreduje dodatne informacije ali dokumentacijo na enak način ter navede, da se informacije nanašajo na že poslano prijavo kršitve.

Če je bila prijava poslana po navadni ali elektronski pošti

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolni tako, da v novem sporočilu navede, kdaj je bila prijava poslana, na katero banko oz. drugi subjekt nadzora se nanaša in katero kršitev je prijavil (in druge podatke, iz katerih bo mogoče identificirati prijavo kršitve).

Kako se zagotavlja zaupnost podatkov o identiteti prijavitelja?

Zaupnost podatkov o identiteti prijavitelja

Banka Slovenije bo podatke o identiteti osebe, ki je posredovala prijavo kršitev zoper zaposlenega v Banki Slovenije, varovala kot strogo zaupne.

Varovanje osebnih podatkov v internih postopkih

Dostop do podatkov o identiteti prijavitelja bo imela v prvem koraku izključno pooblaščena oseba za sprejem prijav.

Če se prijava posreduje preko spletnega obrazca, prenos sporočila poteka preko šifrirane HTTPS povezave, kar pomeni, da v omrežju Banke Slovenije nihče, razen pooblaščene osebe, ne more dostopati do podatkov v obvestilu. Posredovanje prijave po elektronski pošti ni zaščiteno z varno povezavo.    

V postopku interne preiskave se bodo vsi podatki, iz katerih bi bilo mogoče razbrati identiteto prijavitelja hranili ločeno in bodo zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. Za vsak vpogled v podatke o identiteti prijavitelja bo zagotovljena revizijska sled.

Razkritje podatkov o identiteti prijavitelja

Pooblaščena oseba za prejem prijave lahko v internem postopku preiskave razkrije identiteto osebe, ki je posredovala prijavo, in sicer le pooblaščenim osebam, ki neposredno sodelujejo v postopku preiskave, če je to nujno za izvedbo preiskave in ugotovitev kršitev.

Brez soglasja prijavitelja zaposlenemu, zoper katerega je podana prijava, ni dovoljeno razkriti identitete prijavitelja,  razen če je razkritje identitete na podlagi zakona nujno za izvedbo delovnopravnih postopkov zoper zaposlenega (zaradi varstva pravic zaposlenega v teh postopkih).

Če bodo v zvezi z ravnanji zaposlenega sproženi nadaljnji sodni postopki (kazenski ali civilnopravni), bo Banka Slovenije morala podatek o identiteti prijavitelja, če bo to pomembno za izvedbo postopka, posredovati tudi pristojnim organom pregona oziroma sodišču. 

Čas hrambe podatkov o identiteti prijavitelja

Banka Slovenije bo podatke o identiteti prijavitelja hranila 5 let od zaključka interne preiskave v Banki Slovenije oziroma od zaključka povezanih sodnih postopkov. Po poteku roka hrambe bo Banka Slovenije podatke o identiteti prijavitelja trajno izbrisala.

Informacije o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih

Če bo Banka Slovenije v postopku interne preiskave ugotovila, da je zaposleni kršil veljavne predpise, interne akte oziroma Kodeks Banke Slovenije, ki zavezujejo zaposlene v Banki Slovenije, bo zoper zaposlenega ukrepala v skladu z delovnopravnimi prepisi.

Podatki o kršitvah zaposlenega v okviru delovnega razmerja so osebni podatki, ki jih mora Banka Slovenije varovati kot zaupni podatek in jih ne sme razkriti prijavitelju.

Kaj naj naredim, če bom po prijavi kršitve deležen povračilnih ukrepov?

Če boste po prijavi kršitve zoper zaposlenega deležni povračilnih ukrepov, to sporočite tudi Banki Slovenije kot dopolnitev prijave (glej zgoraj).

Če ste prijavo kršitve oddali anonimno, Banka Slovenije v primeru povračilnih ukrepov žal ne bo mogla ukrepati. V tem primeru priporočamo, da ob dopolnitvi prijave sporočite tudi vaše osebne podatke.

 

ODDAJ ELEKTRONSKO PRIJAVO >>